فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

5547 - ژنتیک انسانی ( ارشد بهداشت )

5547 – کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ژنتیک انسانی

 

1-ژنتیک (پایه و مولکولی- انسانی-پزشکی)


2-زیست شناسی (سلولی ومولکولی)


3-بیوشیمی


4-زبان عمومی


5- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 4 سال اخیر با کلید

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

ژنتیک انسانی پزشکی


1- ژنتیک انسانی پزشکی

ژنتیک پایه ملکولی


1- جزوه ژنتیک پایه ملکولی

زیست شناسی ملکولی


1- جزوه زیست شناسی ملکولی

زیست شناسی سلولی


1- جزوه زیست شناسی سلولی

زبان عمومی


1- جزوه زبان عمومی

بیوشیمی


1- جزوه بیوشیمی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه تهران و شهید بهشتی و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران و شهید بهشتی استفاده شده است

ژنتیک انسانی

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس ( از راست به چپ)

28

ژنتیک انسانی

کارشناسی :زیست شناسی (کلیه گرایشها) – بیوتکنولوژی گرایش صنعتی – ویروس شناسی – انگل شناسی پزشکی – ژنتیک – بیوشیمی – ایمنی شناسی – میکروبشناسی – تغذیه – علوم آزمایشگاهی – مامائی – دکتری حرفه ای دامپزشکی- دکترای عمومی گروه پزشکی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی

1-ژنتیک (پایه و مولکولی- انسانی-پزشکی)
2-زیست شناسی (سلولی ومولکولی)
3-بیوشیمی
4-زبان عمومی

 

 

4

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت : 815,000 تومان