فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1133 - مجموعه روانشناسی کلیه گرایشها ( ارشد سراسری )

1133– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه روانشناسی کلیه گرایشها

 

1- زبان تخصصی و عمومی + دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد

 

2- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی،


3- آمار و روش تحقیق،


4- روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی،


5- روانشناسی رشد،


6- روانشناسی بالینی،


7- روانشناسی عمومی،


8- روانسنجی،


9- آزمونهای شناختی هوش و استعداد،


10- روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان،


11- روانشناسی صنعتی و سازمانی،


12- روانشناسی اجتماعی،


13- رفتار سازمانی،


14- روانشناسی امور استخدامی،


15- بالندگی سازمانی،


16- اصول علوم شناختی،


17- روانشناسی شناختی


18- مبانی علوم اعصاب


19- روانشناسی تربیتی و برنامه درسی


20- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 3 سال اخیر با کلید

 

21-بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلام


1- جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلام

متون روانشناسی


1- جزوه متون روانشناسی

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی


1- جزوه روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

آمار و روش تحقیق


1- جزوه آمار و روش تحقیق

روانشناسی بالینی


1- جزوه روانشناسی بالینی

روانشناسی رشد


1- جزوه روانشناسی رشد

روانسنجی


1- جزوه روانسنجی

روانشناسی عمومی


1- جزوه روانشناسی عمومی

روانشناسی فیزیولوژیک


1- جزوه روانشناسی فیزیولوژیک

آزمونهای شناختی هوش و استعداد


1- جزوه آزمونهای شناختی هوش و استعداد

روانشناسی صنعتی و سازمانی


1- جزوه روانشناسی صنعتی و سازمانی

انگیزش و هیجان


1- جزوه انگیزش و هیجان

رفتار سازمانی


1- جزوه رفتار سازمانی

روانشناسی اجتماعی


1- جزوه روانشناسی اجتماعی

بالندگی سازمانی


1- کتاب بالندگی سازمانی

روانشناسی امور استخدامی


1- کتاب روانشناسی امور استخدامی

روانشناسی شناختی


1- کتاب روانشناسی شناختی

اصول علوم شناختی


1- کتاب اصول علوم شناختی

روانشناسی تربیتی و برنامه درسی


1- جزوه روانشناسی تربیتی و برنامه درسی

مبانی علوم اعصاب


1- جزوه مبانی علوم اعصاب

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

مجموعه روانشناسی شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 

1) روانشناسی عمومی


2) روانشناسی بالینی


3)سنجش و اندازه گیری «روانسنجی»


4)روانشناسی صنعتی و سازمانی


5)روانشناسی بالینی کودک و نوجوان


6) علوم شناختی


7) علوم شناختی – ذهن، مغز و تربیت


8) علوم شناختی – روانشناسی شناختی

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1133

مجموعه روانشناسی

1- متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)،
2- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی،
3- آمار و روش تحقیق،
4- روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی،
5- روانشناسی رشد،
6- روانشناسی بالینی،
7- روانشناسی عمومی،
8- روانسنجی،
9- آزمونهای شناختی هوش و استعداد،
10- روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان،
11- روانشناسی صنعتی و سازمانی،
12- روانشناسی اجتماعی،
13- رفتار سازمانی،
14- روانشناسی امور استخدامی،
15- بالندگی سازمانی،
16- اصول علوم شناختی،
17- روانشناسی شناختی
18- مبانی علوم اعصاب
19- روانشناسی تربیتی و برنامه درسی

1) روانشناسی عمومی

2

1

1

2

2

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2) روانشناسی بالینی

2

1

1

2

2

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3)سنجش و اندازه گیری «روانسنجی»

2

0

2

1

2

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4)روانشناسی صنعتی و سازمانی

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

2

3

3

3

0

0

0

0

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1133

مجموعه روانشناسی

1- متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)،
2- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی،
3- آمار و روش تحقیق،
4- روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی،
5- روانشناسی رشد،
6- روانشناسی بالینی،
7- روانشناسی عمومی،
8- روانسنجی،
9- آزمونهای شناختی هوش و استعداد،
10- روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان،
11- روانشناسی صنعتی و سازمانی،
12- روانشناسی اجتماعی،
13- رفتار سازمانی،
14- روانشناسی امور استخدامی،
15- بالندگی سازمانی،
16- اصول علوم شناختی،
17- روانشناسی شناختی
18- مبانی علوم اعصاب
19- روانشناسی تربیتی و برنامه درسی

5)روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

2

1

1

2

2

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6) علوم شناختی

2

1

1

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

2

3

0

0

7) علوم شناختی – ذهن، مغز و تربیت

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

3

8) علوم شناختی – روانشناسی شناختی

2

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

 

 

قیمت : 765,000 تومان