فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1126 - مجموعه حقوق گرایش های حقوق عمومی و سایر گرایش ها

1126– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه حقوق سایر گرایش ها به جز 1 و 2 و 3 و 7 و 10 و 11: حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجارت اقتصادی بین الملل 

 

1- متون حقوق به زبان( انگلیسی، فرانسه)+ دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد

 


2- حقوق مدنی،


3- حقوق تجارت،


4- آئین دادرسی مدنی،


5- متون فقه،


6- حقوق جزای عمومی،


7- حقوق جزای اختصاصی،


8- حقوق بین الملل عمومی،


9- حقوق اداری،


10- حقوق اساسی،


11-حقوق مدنی «تعهدات»،


12- حقوق بین الملل خصوصی،


13- آیین دادرسی کیفری،


14- حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری،


15- سازمان های بین المللی،


16- اصول فقه،


17- حقوق مدنی (اشخاص تا وصیت و ارث)،


18- آیین دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی)،


19- حقوق ارتباطات


20-  متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 3 سال اخیر با کلید

 


بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد
 
بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان مصاحبه کارشناسی ارشد
 
بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI
 

حقوق مدنی

 

1- جزوه حقوق مدنی

متون حقوق به زبان (انگلیسی، فرانسه)

 

1- جزوه متون حقوق به زبان خارجی

آئین دادرسی مدنی


1- جزوه آئین دادرسی مدنی

حقوق تجارت


1- جزوه حقوق تجارت

حقوق جزای عمومی


1- جزوه حقوق جزای عمومی

متون فقه


1- جزوه متون فقه

حقوق بین الملل عمومی


1- جزوه حقوق بین الملل عمومی

حقوق جزای اختصاصی


1- جزوه حقوق جزای اختصاصی

حقوق اساسی


1- جزوه حقوق اساسی

حقوق اداری


1- جزوه حقوق اداری

حقوق بین الملل خصوصی


1-جزوه حقوق بین الملل خصوصی

حقوق مدنی «تعهدات»


1- جزوه حقوق مدنی «تعهدات»

حقوق جزا


1- جزوه حقوق جزا

آیین دادرسی کیفری


1- جزوه آیین دادرسی کیفری

اصول فقه


1- جزوه اصول فقه

سازمان های بین المللی


1- جزوه سازمان های بین المللی

آیین دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی)


1- جزوه آیین دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی)

حقوق مدنی (اشخاص تا وصیت و ارث)


1-جزوه حقوق مدنی (اشخاص تا وصیت و ارث)

 

 

 

حقوق ارتباطات

 

1- جزوه حقوق ارتباطات

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

مجموعه حقوق شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 

1) حقوق خصوصی


2) حقوق بین الملل


3) حقوق جزا و جرم شناسی


4) حقوق عمومی


5) حقوق بشر


6) حقوق مالکیت فکری


7) حقوق محیط زیست


8) حقوق اقتصادی


9) حقوق تجارت بین الملل


10) معارف اسلامی و حقوق


(حقوق خانواده)


11) حقوق ارتباطات


12) حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1126

مجموعه حقوق

1- متون حقوق به زبان (انگلیسی،فرانسه)،
2- حقوق مدنی،
3- حقوق تجارت،
4- آئین دادرسی مدنی،
5- متون فقه،
6- حقوق جزای عمومی،
7- حقوق جزای اختصاصی،
8- حقوق بین الملل عمومی،
9- حقوق اداری،
10- حقوق اساسی،
11-حقوق مدنی «تعهدات»،
12- حقوق بین الملل خصوصی،
13- آیین دادرسی کیفری،
14- حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری،
15- سازمان های بین المللی،
16- اصول فقه،
17- حقوق مدنی (اشخاص تا وصیت و ارث)،
18- آیین دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی)،
19- حقوق ارتباطات

1) حقوق خصوصی

1

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2) حقوق بین الملل

2

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

3) حقوق جزا و جرم شناسی

1

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

4) حقوق عمومی

1

0

0

0

1

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5) حقوق بشر

2

0

0

0

0

0

0

2

0

3

1

0

0

1

2

0

0

0

0

6) حقوق مالکیت فکری

3

3

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1126

مجموعه حقوق

1- متون حقوق به زبان (انگلیسی،فرانسه)،
2- حقوق مدنی،
3- حقوق تجارت،
4- آئین دادرسی مدنی،
5- متون فقه،
6- حقوق جزای عمومی،
7- حقوق جزای اختصاصی،
8- حقوق بین الملل عمومی،
9- حقوق اداری،
10- حقوق اساسی،
11-حقوق مدنی «تعهدات»،
12- حقوق بین الملل خصوصی،
13- آیین دادرسی کیفری،
14- حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری،
15- سازمان های بین المللی،
16- اصول فقه،
17- حقوق مدنی (اشخاص تا وصیت و ارث)،
18- آیین دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی)،
19- حقوق ارتباطات

7) حقوق محیط زیست

3

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8) حقوق اقتصادی

1

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9) حقوق تجارت بین الملل

2

2

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

10) معارف اسلامی و حقوق
(حقوق خانواده)

2

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

3

2

0

11) حقوق ارتباطات

2

0

0

0

0

0

0

2

0

3

2

0

0

2

0

0

0

0

3

12) حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

3

0

3

0

1

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

 

 

قیمت : 765,000 تومان