فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1108 - مجموعه علوم اجتماعی کلیه گرایشها ارشد سراسری

1108- کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم اجتماعی گرایش های 1 و 3 و 6: مردم شناسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی

 

1- زبان تخصصی و عمومی + دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد

 

2- روش تحقیق،


3- نظریه های جامعه شناسی،


4- مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی،


5- جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی،


6- مفاهیم و حوزه های مختلف جامعه شناسی،


7- مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی،


8- مردم شناسی فرهنگی،


9- نظریه های مطالعات جوانان،


10- حوزه ها و مفاهیم اساسی توسعه روستایی،


11- حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی،


12- تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها،


13- حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم،


14- دانش اجتماعی مسلمین


15- فلسفه اسلامی


16- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 3 سال اخیر با کلید
 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد
 
 
بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان مصاحبه کارشناسی ارشد
 
 
بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI
 

 

زبان تخصصی

 

1- جزوه زبان تخصصی

زبان عمومی

 

1- جزوه زبان عمومی

نظریه های جامعه شناسی


1- جزوه نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق


1- جزوه روش تحقیق

جمعیت شناسی


1- جزوه جمعیت شناسی

مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی


1- جزوه مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی

مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی


1- جزوه مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

مفاهیم انسانی جمعیت شناسی


1- جزوه مفاهیم انسانی جمعیت شناسی

حوزه ها و مفاهیم اساسی توسعه روستایی


1- جزوه حوزه ها و مفاهیم اساسی توسعه روستایی

مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی


1- جزوه مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی

مردم شناسی فرهنگی


1- جزوه مردم شناسی فرهنگی

حوزه هاو مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی


1- جزوه حوزه هاو مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی

تئوری های برنامه ریزی


1- جزوه تئوری های برنامه ریزی

نظریه های مطالعات جوانان


1- جزوه نظریه های مطالعات جوانان

حوزه تکنیک ها و روش ها


1- جزوه حوزه تکنیک ها و روش ها

برنامه ریزی توسعه منطقه ای


1- جزوه برنامه ریزی توسعه منطقه ای

دانش اجتماعی مسلمین


1- جزوه دانش اجتماعی مسلمین

حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم


1- جزوه حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم

 

 

 

فلسفه اسلامی

 

1- جزوه فلسفه اسلامی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

مجموعه علوم اجتماعی شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

1) مردم شناسی


2) جمعیت شناسی


3) جامعه شناسی


4) توسعه روستایی


5) برنامه ریزی رفاه اجتماعی


6-جامعه شناسی انقلاب اسلامی


7) مطالعات فرهنگی


8) مطالعات جوانان


9) برنامه ریزی توسعه منطقه ای


10)برنامه ریزی گردشگری (توریسم)


11) دانش اجتماعی مسلمین


12) فلسفه علوم اجتماعی


 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1108

مجموعه علوم اجتماعی

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)،
2- روش تحقیق،
3- نظریه های جامعه شناسی،
4- مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی،
5- جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی،
6- مفاهیم و حوزه های مختلف جامعه شناسی،
7- مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی،
8- مردم شناسی فرهنگی،
9- نظریه های مطالعات جوانان،
10- حوزه ها  و مفاهیم اساسی توسعه روستایی،
11- حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی،
12- تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها،
13- حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم،
14- دانش اجتماعی مسلمین
15- فلسفه اسلامی

1) مردم شناسی

2

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2) جمعیت شناسی

2

2

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3) جامعه شناسی

2

2

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4) توسعه روستایی

2

2

2

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

5) برنامه ریزی رفاه اجتماعی

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

6-جامعه شناسی انقلاب اسلامی

2

2

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ضرایب مابقی گرایش ها:

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1108

مجموعه علوم اجتماعی

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)،
2- روش تحقیق،
3- نظریه های جامعه شناسی،
4- مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی،
5- جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی،
6- مفاهیم و حوزه های مختلف جامعه شناسی،
7- مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی،
8- مردم شناسی فرهنگی،
9- نظریه های مطالعات جوانان،
10- حوزه ها و مفاهیم اساسی توسعه روستایی،
11- حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی،
12- تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها،
13- حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم،
14- دانش اجتماعی مسلمین
15- فلسفه اسلامی

7) مطالعات فرهنگی

2

1

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

8) مطالعات جوانان

2

2

3

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

9) برنامه ریزی توسعه منطقه ای

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

10)برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

11) دانش اجتماعی مسلمین

2

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

12) فلسفه علوم اجتماعی

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 

 

قیمت : 665,000 تومان