فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1102 - مجموعه علوم جغرافیایی گرایشهای شهری روستایی سیاسی اکوتوریسم و گردشگری ارشد سراسری

1102– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم جغرافیایی گرایش های 1 و 2 و 4: جغرافیای طبیعی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیای نظامی

 

1- زبان تخصصی و عمومی + دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد

 

2- جغرافیای شهری (مبانی و ایران)


3- برنامه ریزی شهری (مبانی و ایران)


4- مبانی جغرافیای طبیعی


5- فلسفه جغرافیا


6- جغرافیای روستایی و کوچ نشینی (مبانی و ایران)


7- برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی (مبانی و ایران)


8- ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)


9- آب و هواشناسی (مبانی و ایران)


10- منابع آب و خاک (مبانی و ایران)


11- مبانی جغرافیای انسانی


12- جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار


13- ریاضی و آمار


14- جاذبه های توریستی ایران


15- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 3 سال اخیر با کلید

 بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد
 
 
بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان مصاحبه کارشناسی ارشد
 
 
بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI
 

زبان تخصصی

 

1- جزوه زبان تخصصی

زبان عمومی

 

1- جزوه زبان عمومی

برنامه ریزی شهری


1- جزوه برنامه ریزی شهری

جغرافیای شهری


1- جزوه جغرافیای شهری

فلسفه جغرافیا


1-جزوه فلسفه جغرافیا

مبانی جغرافیای طبیعی


1- جزوه مبانی جغرافیای طبیعی

برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی


1- جزوه برنامه ریزی روستایی و ناحیه ای

جغرافیای روستایی و کوچ نشینی


1- جزوه جغرافیای روستایی و کوچ نشینی

آب و هواشناسی


1- جزوه آب و هوا شناسی

ژئومورفولوژی


1- جزوه ژئومورفولوژی

مبانی جغرافیای انسانی


1- جزوه مبانی جغرافیای انسانی

منابع آب و خاک


1- جزوه منابع آب و خاک

ریاضی و آمار


1- جزوه ریاضی و آمار

جغرافیا نظامی ایران و کشورهای همجوار


1- جزوه جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار

 

 

 

جاذبه های توریستی ایران

 

1- جزوه جاذبه های توریستی ایران

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

مجموعه علوم جغرافیایی شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 

جغرافیای طبیعی


جغرافیا و برنامه ریزی روستایی


جغرافیا و برنامه ریزی شهری


جغرافیای نظامی


جغرافیا – برنامه ریزی توریسم


 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1102

مجموعه علوم جغرافیایی

1- زبان عمومی
2- زبان تخصصی
3- جغرافیای شهری (مبانی و ایران)
4- برنامه ریزی شهری (مبانی و ایران)
5- مبانی جغرافیای طبیعی
6- فلسفه جغرافیا
7- جغرافیای روستایی و کوچ نشینی (مبانی و ایران)
8- برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی (مبانی و ایران)
 9- ژئوموزفولوژی (مبانی و ایران)
10- آب و هواشناسی (مبانی و ایران)
11- منابع آب و خاک (مبانی و ایران)
12- مبانی جغرافیای انسانی
13- جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار
14- ریاضی و آمار
15- جاذبه های توریستی ایران

جغرافیای طبیعی

2

0

0

0

1

0

0

2

2

2

1

0

0

0

 

 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2

2

0

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

 

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2

2

2

1

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

 

 

جغرافیای نظامی

3

0

0

2

2

0

0

0

0

0

2

3

0

0

 

 

جغرافیا – برنامه ریزی توریسم

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

2

 

 

 

 

 

قیمت : 715,000 تومان