فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2260 - مجموعه جغرافیا سایر گرایشها ارشد آزاد

2260– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه جغرافیا گرایش های 5 و 6 و 7 و 8: برنامه ریزی آمایش سرزمین، طبیعت گردی(اکوتوریسم)، ژئومورفولوژی - هیدروژئومورلوژی در برنامه ریزی محیطی، آب و هواشناسی(اقلیم شناسی)

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- فلسفه جغرافیا


3- مبانی جغرافیای انسانی


4- مبانی جغرافیای شهری و روستایی


5- مبانی جغرافیای طبیعی


6- جاذبه های توریستی ایران


7- آمار


8- مبانی جغرافیای سیاسی و ایران


9- اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای


10- متد Trizدر حل دفترچه سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

فلسفه جغرافیا


1- جزوه فلسفه جغرافیا

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

مبانی جغرافیای شهری و روستایی


1- جزوه مبانی جغرافیای شهری و روستایی

مبانی جغرافیای انسانی


1- جزوه مبانی جغرافیای انسانی

جاذبه های توریستی ایران


1- جزوه جاذبه های توریستی ایران

مبانی جغرافیای طبیعی


1- جزوه مبانی جغرافیای طبیعی

مبانی جغرافیای سیاسی و ایران


1- جزوه مبانی جغرافیای سیاسی و ایران

آمار


1- جزوه آمار

 

 

 

اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

 

1- جزوه اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی استفاده شده است

مجموعه جغرافیا شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند

 

21501 -جغرافیا و برنامه ریزی شهری


21506 -جغرافیای سیاسی


21518 -جغرافیا و برنامه ریزی روستایی


21532 -جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری


21537 -برنامه ریزی آمایش سرزمین


21539 -طبیعت گردی(اکوتوریسم)


21540 -ژئومورفولوژی-هیدروئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی


21541 -آب و هواشناسی(اقلیم شناسی)

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

2260

مجموعه جغرافیا

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- فلسفه جغرافیا
3- مبانی جغرافیای انسانی
4- مبانی جغرافیای شهری و روستایی
5- مبانی جغرافیای طبیعی
6- جاذبه های توریستی ایران
7- آمار
8- مبانی جغرافیای سیاسی و ایران
9- اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

21501

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2

2

2

3

0

0

1

0

0

 

21506

جغرافیای سیاسی

2

2

1

1

1

0

2

3

0

 

21518

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2

2

1

3

0

0

2

0

0

 

21532

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

3

2

1

1

2

3

1

0

0

 

21537

برنامه ریزی آمایش سرزمین

2

1

0

2

2

0

1

0

3

 

21539

طبیعت گردی(اکوتوریسم)

2

1

0

2

2

3

2

0

0

 

21540

ژئومورفولوژی-هیدروئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

2

1

0

0

3

1

2

1

0

 

21541

آب و هواشناسی(اقلیم شناسی)

2

1

0

0

3

1

2

1

0

 

 

 

قیمت : 665,000 تومان