فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2452 - آزمون آزمایشی علوم طیور

بودجه بندی آزمون دکتری سراسری - علوم دامی - علوم طیور – کد 2452 - (4 مرحله) آزمون نوع 3

 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (50% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

مقدمه درس طرح آزمایش های کشاورزی – طرح کرت های تصادفی (طرح کاملاَ تصادفی) – مقایسه میانگین

تیمارها در طرح کاملاَ تصادفی با تکرارهای نامساوی و مساوی – طرح کاملاَ تصادفی با بیش از یک مشاهده،

طرح بلوک های کاملاَ تصادفی – سودمندی نسبی طرح بلوک های کامل تصادفی نسبت به طرح کاملاَ تصادفی

– طرح لاتین – کشف مشاهده از دست رفته سودمندی نسبی (طرح مربع لاتین نسبت به طرح بلوک)

طرح آزمایشات کشاورزی

 

 

 

آب -ساختمان پروتئین عمل پروتئینها آنزیمها (مفاهیم و کینیتیک )- کربوهیدراتها، چربیها اسیدهاي نوکلئیک

– ویتامینها، چربیها اسیدهاي نوکلئیک – ویتامینها

بیوشیمی

 

مفاهیم – تعاریف – نمودار – منحنی – توزیع فراوانی – شاخص های پراکندگی و تمایل مرکزی،

قوانین شمارش – احتمالات – امید ریاضی – توزیع دو جمله ای

آمار

 

کلیات تغذیه طیور

تغذیه طیور

فیزیولوژي دستگاه تناسلی نر و ماده (پرندگان) (به جزء هورمون) و مباحث مربوط به زایش، هورمونها

و ساختمان شیمیائی آنها و نقش هورمونها در دستگاه تولید مثل

فیزیولوژی دام

 

آزمون دوم (50% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

تبدیل و تغییر شکل آمار و ارقام – تجزیه مجموع مربعات تیمار برای مقایسه های تیماری –

آزمایش های فاکتوریل، اختلاط – تفکیک ss ها – طرح کرت های خرد شده

طرح آزمایشات کشاورزی

 

آنزیم و ها و اصول بیو انرژتیک و میتوکندری

بیوشیمی

توزیع های نرمال – پواسن – توزیع t – نمونه گیری – فاصله اطمینان، مربع کای – توزیع F –

تجزیه همبستگی و رگرسیون – تجزیه واریانس

آمار

 

کربوهیدرات، چربی و پروتئین ها در طیور

تغذیه طیور

هورمونها و ساختمان شیمیائی آنها و نقش هورمونها در دستگاه تولید مثل

فیزیولوژی دام

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

 

توجه: در بالای صفحه، بعد از نام و کد رشته، نوع آزمون ذکر شده است که یکی از موارد 1 یا 2 یا 3 می باشد و به شرح ذیل می باشد و در آزمون دروس طبق توضیح ذیل می باشند:


آزمون نوع 1: فقط دروس زبان و استعداد تحصیلی (دروس عمومی)


آزمون نوع 2: دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی


آزمون نوع 3: کلیه دروس (به صورت کامل)، شامل دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی و تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

 

 

 

قیمت : 280,000 تومان

  • برچسب ها :