فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2449 - آزمون آزمایشی مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی - بیابان زدایی

بودجه بندی آزمون دکتری سراسری - مجموعه مرتعداری، آبخیزداری و بیابان زدایی- بیابان زدایی - کد 2449 - (4 مرحله) آزمون نوع 2

 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (50% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

آب و خصوصیات آن، رطوبت خاک، حرکت آب در خاک، نقش آب در گیاهان

رابطه آب، خاک و گیاه

ژئومرفولوژی مناطق خشک و بیابانی

ژئومورفولوژی2

کلیات ایجاد پروفیل در خاک، مشخصات و طبقه بندی مناطق خشک،‌ طبقه بندی خاک های ایران،

طبقه بندی خاکهای از دیدگاه فائو

خاکهای مناطق خشک

 

آزمون دوم (50% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

سیستم ریشه در گیاهان، جذب آب و مواد غذایی، تبخیر و تعرق و نیاز آبی،

تنش های گیاهی و مقاومت به خشکی

رابطه آب، خاک و گیاه

 

فرسایش بادی و ناهمواری‌های ماسه‌ای و منشأیابی رسوبات بادی

ژئومورفولوژی2

افق های شناسایی در رده بندی جدید (تاکسونومی خاک)، اصول نامگذاری سیستم جدید

طبقه بندی آمریکایی و کلید آن

خاکهای مناطق خشک

 

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

 

توجه: در بالای صفحه، بعد از نام و کد رشته، نوع آزمون ذکر شده است که یکی از موارد 1 یا 2 یا 3 می باشد و به شرح ذیل می باشد و در آزمون دروس طبق توضیح ذیل می باشند:


آزمون نوع 1: فقط دروس زبان و استعداد تحصیلی (دروس عمومی)


آزمون نوع 2: دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی


آزمون نوع 3: کلیه دروس (به صورت کامل)، شامل دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی و تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

 

 

 

قیمت : 240,000 تومان