فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2448 - آزمون آزمایشی مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی - علوم مرتع

بودجه بندی آزمون دکتری سراسری - مجموعه آبخیزداری، مرتعدای و بیابان زدایی - مرتعداری، کد 2448 - (4 مرحله) آزمون نوع 1

 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (50% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

اهمیت مراتع، گیاهان مرتعی، فیزیولوژی و رابطه آنها با چرا ، کیفیت علوفه و نیاز روزانه دام

چراکننده از مرتع، اکولوژی گیاهی و رابطه آن با چرای دام

مرتعداری

 

آزمون دوم (50% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

شایستگی مراتع (Range suitability)، اندازه‌گیری مرتع ، وضعیت مرتع (Range Condition)،

ظرفیت چرا (Grazing Capacity)مدیریت و اصلاح مراتع Range management and important

مرتعداری

 

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

 

توجه: در بالای صفحه، بعد از نام و کد رشته، نوع آزمون ذکر شده است که یکی از موارد 1 یا 2 یا 3 می باشد و به شرح ذیل می باشد و در آزمون دروس طبق توضیح ذیل می باشند:


آزمون نوع 1: فقط دروس زبان و استعداد تحصیلی (دروس عمومی)


آزمون نوع 2: دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی


آزمون نوع 3: کلیه دروس (به صورت کامل)، شامل دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی و تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

 

 

 

قیمت : 200,000 تومان