فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2445 - آزمون آزمایشی شیلات - فرآوری محصولات شیلاتی

بودجه بندی آزمون دکتری سراسری- مجموعه شیلات- کد های -2445- (4 مرحله) آزمون نوع 2

 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (50% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

موضوع و تعاریف علم اکولوژی – انواع مطالعات اکولوژیکی – تعیین طیف مطالعات اکولوژیکی – برخی

اصطلاحات مهم در اکولوژی – اکوسیستم و اجزاء تشکیل دهنده آن – اکوتون – توالی اکولوژیکی –

طبقه بندی اکوسیستم ها، اصول و مفاهیم مربوط به جمعیت – اصول و مفاهیم مربوط به جامعه –

واکنش های هوموتیبیک – واکنش های هتروتیپیک – انواع همزیستی ها – هرم های اکولوژیکی،

مفهوم عامل اکولوژیکی و انواع آن – والانس اکولوژیکی – عمل انتخابی محیط – تکامل – سازگاری –

انقراض، آشنایی با اکولوژی محیط های مختلف – مفهوم بیوم ها – اکوسیستم های آبی –

اکولوژی انسانی – آلودگی ها

اکولوژی عمومی

 

 

 

 

 

 

ماهی شناسی عمومی (شامل کلیاتف شکل، توپوگرافی، دستگاه تنفس، گوارش، خون، و.....)

ماهی شناسی

آزمون دوم (50% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

سواحل و زندگی و حیات ارگانیزم‌های زنده در اکوسیستم‌های دریایی و اقیانوسی

اکولوژی دریا

ماهی شناسی سیستماتک ( شامل شگ ماهیان، ماهیان غضروفی، دهان گردان، و ...)

ماهی شناسی

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

 

توجه: در بالای صفحه، بعد از نام و کد رشته، نوع آزمون ذکر شده است که یکی از موارد 1 یا 2 یا 3 می باشد و به شرح ذیل می باشد و در آزمون دروس طبق توضیح ذیل می باشند:


آزمون نوع 1: فقط دروس زبان و استعداد تحصیلی (دروس عمومی)


آزمون نوع 2: دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی


آزمون نوع 3: کلیه دروس (به صورت کامل)، شامل دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی و تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

 

 

 

قیمت : 240,000 تومان