فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2439 - آزمون آزمایشی حشره شناسی کشاورزی

بودجه بندی آزمون دکتری سراسری- حشره شناسی کشاورزی - کد 2439 - (4 مرحله) آزمون نوع 3

 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (50% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

، Paleoptera - Pterygota ،Ecthognata ،Enthognatha

،Apterygota - ؛ Neoptera ،Enthognatha -

Ephemeroptera - Odonata - Zygoptera - Anisoptera - Orthoptera - Caelifera

- Ensifera Mantodea - Phasmida - Mantophasmatodea - Blattaria (Dictyoptera)

- Isoptera Phothiraptera - Mallophaga - Anoplura - Thysanoptera -

Phetiroptera، Isoptera،Blattaria (Dictyoptera) - Trebrantia - Tubulifera

Hemiptera - مرفولوژي - پوست بدن Tegumentum - پوست اندازي - غده هاي پوستي

حشره شناسی

 

 

 

 

 

 

اصول مبارزه: عريف آفت ، انواع آفت حشره أي، ميزبان، نسل، تحرك، اكوسيستم، اهميت اقتصادي

سم شناسی: تعريف آفت كش ، تاریخچه ، طبقه بندی سموم ، فرمولاسيون آفت كش ها، موادكمكي

آفت كش ها ، متابوليسم سموم در بدن موجودات زنده - تراكم و انبوهي - مقايسه اكوسيستم هاي

- زراعي و اكوسيستم طبيعي دينا ميسم جمعيت ها، علل افزايش و نقصان جمعيت ها

شاخص روند جمعيت - حشره كش هاي گياهي، پيرتروئيدهاي مصنوعي، حشره كش هاي شبه نيكوتيني،

مشتقات فلئورواستات (نسيول روغن ها و حشره كش هاي معدني تركيبات كلره تركيبات

فسفره تركيبات كاربامات دي نيتروفنل ها)

اصول مبارزه و سم شناسی

در آفات گیاهی

 

 

 

 

 

اصول رده بندی حشرات

راسته Ortopterea

راسته ناجور بالان Hemiptera وجوربالان Homoptera

بیوسیستماتیک

حشرات و کنه‌ها

 

سم شناسی و معرفی گروه های مختلف سموم گیاهی از نظر منشا تولید و آفات هدف آنها

سموم شیمیایی و آفات هدف آنها - سموم کلره وکاربامات و آفات هدف آنها

آفت کشهای متفرقه - کنه کش ها و موش کش ها - اصول متابولیسم آفت کشها

سم شناسی

 

 

فصل اول: ساختمان لوله گوارش، جذب و دستگاه دفعی در حشرات

فیزیولوژی بندپایان

کلیات - سطوح جمعیت حشرات و تعیین سطح زیان اقتصادی آفت - روش های مختلف کنترل آفات

اکولوژی حشرات

مقدمه،تاریخچه کنترل بیولوژیک، تفاوت کنترل طبیعی با کنترل بیولوژیکی، تفاوت اکوسیستم مدیریت شده

با اکوسیستم طبیعی، خصوصیات دشمنان طبیعی در کنترل بیولوژیک، فرضیه تاثیر دشمنان طبیعی،

واکنش‌های عددی و تابعی دشمنان طبیعی،ترجیح میزبانی یا رفتار سوئیچینگ، انواع دشمنان طبیعی،

مشخصات شکارگر ها، سازگار‌های متفاوتی توسط طعمه برای اجتناب از شکار شدن ایجاد شده است از

آن جمله ، انواع مخفی کاری Crypsis :، رنگ‌های هشدار دهنده Warning Coloration:، پارازیتوئید‌ها و

پارازیت‌های مهم آفات کشاورزی، چند انگلی ‌(مولتی پارازیتیسم)، ارتباط مسافری، پارازیتیسم حاشیه ای،

عوامل پارازیتوئید، دلایل تاثیر و عدم تاثیر پارازیتیسم در کنترل بیولوژیک،عوامل بیمارگر یا پاتوژن

مبارزه بیولوژیک

 

 

 

 

 

 

شته‌ها‌ی زیان آور کشاورزی، شپشکهای زیان آور محصولات کشاورزی و درختان میوه ، زنجره‌ها و

زنجرک ها و آفات راسته سخت بالپوشان

آفات تکمیلی

 

آزمون دوم (50% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

مرفولوژي بيروني - سر - قفس سينه - شکم - Homoptera - Auchenorrhyncha زنجره ها و زنجرك ها

Sternorrhyncha (شته- پسيل- سفيد بالك ها- شپشك) - Dermaptera

- (Embioptera) Embiidina Plecoptera بهاره ها - Psocoptera شپش هاي چوب و كتاب

- Coleoptera - Archostemata Myxophaga - Aedephaga - Polyphaga

- Strepsiptera - Mecoptera دم عقربي - Siphonaptera

- Trichoptera بال موداران - دستگاه مرفولوژي گردش خون - دستگاه گوارش - دستگاه دفع

- اعضاي توليدمثل - Lepidoptera

- Heterocera - Rhopalocera - Neuroptera - Diptera - Nematocera

- Brachycer - Hymenoptera - Symphyta - مرفولوژي - ماهيچه ها - دستگاه تنفس -

سيستم عصبي - اعضاي حسي حشرات

حشره شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول مبارزه : روش هاي اندازه گيري جمعيت حشرات - آستانه اقتصادي - روش كنترل قانوني

روش كنترل فيزيكي - روش كنترل شيميايي - روش كنترل بيولوژيكي - روش كنترل آگروتكنيكي

روش كنترل مكانيكي - مكانيسم هاي مقاومت - سم شناسی: حشره كش هاي گازي

نريستوكسين ها - فرماميدين ها، فرآورده هاي شيميايي ميكروبي، آور مكتين ها

اسپينوزين - حشره كش هاي متفرقه - پي متروزين - فيپرونيل - ايندوكساكارب

تركيبات موثر بر رشد و رفتار حشرات - كنه كش ها - جونده كش ها - حلزون كش ها

هورمون ها و شبه هورمون ها - تركيبات شيميايي عقيم كننده - حشره كش هاي ميكروبي

مقاومت آفات نسبت به سموم آفت كش ها

اصول مبارزه و سم شناسی

در آفات گیاهی

 

 

 

 

 

 

راسته سخت بالپوشان - راسته بالپولک داران - راسته دو بالان - راسته بال غشائیان

راسته بال توریها Neuropteran

بیوسیستماتیک

حشرات و کنه‌ها

متابولیسم حشره کش ها - چگونگی تاثیر آفت کشها - زمینه شیمی در سم شناسی

سم شناسی

سوخت، ساختمان کوتیکول، ‌اندام چربی و سلولهای خونی

فیزیولوژی بندپایان

کشاورزی ارگانیک - لگام فیزیکی آفات - لگام رفتاری آفات - لگام شیمیایی حشرات

اکولوژی حشرات

قارچها، حشرات، ویروسها، روشهای کنترل بیولوژیک و.....

مبارزه بیولوژیک

آفات راسته بالپولکداران، آفات راسته دو بالان، آفات راسته بال غشاییان، آفات راسته راست بالان،

آفات راسته ناجوربالان، آفات راسته بال ریشک داران (تریپس ها) وآفات انباری

آفات تکمیلی

 

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

 

توجه: در بالای صفحه، بعد از نام و کد رشته، نوع آزمون ذکر شده است که یکی از موارد 1 یا 2 یا 3 می باشد و به شرح ذیل می باشد و در آزمون دروس طبق توضیح ذیل می باشند:


آزمون نوع 1: فقط دروس زبان و استعداد تحصیلی (دروس عمومی)


آزمون نوع 2: دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی


آزمون نوع 3: کلیه دروس (به صورت کامل)، شامل دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی و تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

 

 

 

قیمت : 280,000 تومان