فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2438 - آزمون آزمایشی ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی - توسعه روستایی

بودجه بندی آزمون دکتری سراسری - ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی- کدهای2438- (4 مرحله) آزمون نوع 2

 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (50% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

مفاهیم جامعه شناسی، جامعه شهری و جامعه روستایی، سازمان جامعه روستایی ایران،

مورفولوژی (شکل شناسی) روستاهای ایران، ساخت و حرکات جمعیت روستایی ایران،

جامعه شناسی روستایی

 

تعاریف آمار – آمار توصیفی و استنباطی – انواع مقیاس ها – توزیع های فراوانی و نمودارها – اندازه های

گرایش مرکزی – علم و روش های علمی – تحقیق و مفاهیم اساسی آن – بیان مسأله و گزاره های تحقیق –

متغیر و انواع آن ، تعاریف عملیاتی فرضیه و آزمون فرض، شاخص های پراکندگی انحراف معیار – واریانس –

آزمون آماری – اعتبار و روایی – نمرات استاندارد – همبستگی منحنی طبیعی استاندارد – آمار استنباطی و

مبانی آن – آزمون t

آمار و روش تحقیق

 

 

 

 

آزمون دوم (50% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

مورفولوژی (شکل شناسی) روستاهای ایران، ساخت و حرکات جمعیت روستایی ایران، نظام های تولیدی

بعد از اصلاحات ارضی و ساخت طبقات روستایی، هیات های واگذاری زمین و اداره امور اراضی مزروعی

(پس از پیروزی انقلاب اسلامی)، توسعه جامعه روستایی ایران

جامعه شناسی روستایی

 

 

مطالعه منابع – جامعه و نمونه تحقیق – روش های تحقیق – روش های نمونه گیری – تحقیق زمینه یابی –

مصاحبه – پرسشنامه و مشاهده – آزمون معنادار بودن نسبت – واریانس و همبستگی – تجزیه و تحلیل واریانس

یک طرفه، آزمون خی دو – تحقیق آزمایشی – تحقیق تاریخی – تحقیقات کیفی – تحقیقی علی – مقایسه ای –

تهیه گزارش تحقیق – سایر مطالب موجود در زمینه آمار

آمار و روش تحقیق

 

 

 

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

 

توجه: در بالای صفحه، بعد از نام و کد رشته، نوع آزمون ذکر شده است که یکی از موارد 1 یا 2 یا 3 می باشد و به شرح ذیل می باشد و در آزمون دروس طبق توضیح ذیل می باشند:


آزمون نوع 1: فقط دروس زبان و استعداد تحصیلی (دروس عمومی)


آزمون نوع 2: دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی


آزمون نوع 3: کلیه دروس (به صورت کامل)، شامل دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی و تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

 

 

 

قیمت : 240,000 تومان