فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1217 - آزمون آزمایشی آنلاین علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک دریا)

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا) کد 1217


 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

تابع – حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

ریاضیات

آنالیز برداری، سینماتیک و دینامیک نقطه مادی ، کار و انرژی

فیزیک

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط

ریاضیات

سیستم ذرات و مرکز جرم، برخورد، سینماتیک و دینامیک جسم صلب، نوسانات و امواج مکانیکی

فیزیک

آزمون سوم (50% اول سرفصل - مجموع آزمون اول و دوم)

 

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند متغیره

ریاضیات 1و2

الکتریسیته و مغناطیس

فیزیک

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال چند گانه – میدان برداری

ریاضیات

نورهندسی و اثرات آن

فیزیک

آزمون ششم (50% دوم سرفصل - مجموع آزمون چهارم و پنجم)

 

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)


 
 

قیمت : 320,000 تومان