فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1216 - آزمون آزمایشی محیط ریست دریا

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری محیط زیست دریا کد 1216


 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

تابع – حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

ریاضیات 1و2

آنالیز برداری، سینماتیک و دینامیک نقطه مادی ، کار و انرژی

فیزیک

بلورشناسی ، کانی شناسی و انواع مهم کانیها ، سنگ شناسی و انواع مهم سنگ ها ،

ارزیابی حساسیت سنگها نسبت به فرسایش و رسوبزایی آنها .

زمین شناسی

 

موضوع و تعاریف علم اکولوژی – انواع مطالعات اکولوژیکی – تعیین طیف مطالعات اکولوژیکی –

برخی اصطلاحات مهم در اکولوژی –

اکوسیستم و اجزاء تشکیل دهنده آن – اکوتون – توالی اکولوژیکی – طبقه بندی اکوسیستم ها

اکولوژی

 

 

ساختار و خواص بنیادی اتم، پیوند شیمیایی

شیمی عمومی

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط

ریاضیات 1و2

سیستم ذرات و مرکز جرم، برخورد، سینماتیک و دینامیک جسم صلب، نوسانات و امواج مکانیکی

فیزیک

ویژگیهای سنگ شناسی ، نیروهای درونی و بیرونی ، زمین شناسی ساختمانی و بررسی انواع تغییر شکلها

زمین شناسی

اصول و مفاهیم مربوط به جمعیت – اصول و مفاهیم مربوط به جامعه – واکنش های هوموتیبیک –

واکنش های هتروتیپیک – انواع همزیستی ها – هرم های اکولوژیکی

اکولوژی

 

محلول ها و گازها، تعادلات یونی

شیمی عمومی

آزمون سوم (50% اول سرفصل - مجموع آزمون اول و دوم)

 

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند متغیره

ریاضیات 1و2

الکتریسیته و مغناطیس

فیزیک

نقشه های زمین شناسی ، پدیده های زمین شناسی در عکسهای هوایی ، زمین شناسی ایران

زمین شناسی

مفهوم عامل اکولوژیکی و انواع آن – والانس اکولوژیکی – عمل انتخابی محیط – تکامل – سازگاری – انقراض

اکولوژی

تعادلات شیمیایی و سینتیک، اصول تجزیه مواد و شیمی هسته ای

شیمی عمومی

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال چند گانه – میدان برداری

ریاضیات 1و2

انتگرال چند گانه – میدان برداری

فیزیک

زمین شناسی ایران ، واحدهای مختلف چینه شناسی (زمان چینه شناسی ، سنگ چینه شناسی) ،

زونهای زمین شناسی ایران ، نظریه تکتونیک صفحه ای ، ایزوستازی ، پهنه بندی خطر زمین لرزه

خیزی ایران و لرزه شناسی ، محیط دریایی و دریاچه ای

زمین شناسی

 

 

آشنایی با اکولوژی محیط های مختلف – مفهوم بیوم ها – اکوسیستم های آبی – اکولوژی انسانی – آلودگی ها

اکولوژی

شیمی آلی

شیمی عمومی

آزمون ششم (50% دوم سرفصل - مجموع آزمون چهارم و پنجم)

 

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)


 
 

قیمت : 320,000 تومان

  • برچسب ها :