فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1209 - آزمون آزمایشی آنلاین علوم کامپیوتر

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم  کامپیوتر کد 1209


 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

تابع – حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

ریاضیات 1و2

قضایای آنالیز ترکیبی – احتمالات مقدماتی – متغیر تصادفی

آمار و احتمالات

مبانی و مفاهیم اولیه

مبانی کامپیوتر

روابط – ستاره ها – الگوریتم وارشال – اصل لانه ی کبوتر

ریاضیات گسسته

تحلیل الگوریتم و نمادهای آن – مفاهیم DAT – ساختمان داده لیست – برنامه نویسی بازگشتی

– ساختمان داده ها صف: صف خطی – صف مدار – صف پیوندی – ساختمان داده پشته

ساختمان های داده ها

 

تحلیل الگوریتم – روابط تقسیم و غلبه – استقرای ریاضی – روابط بازگشتی

الگوریتم ها

انواع گرامر ها و زبان ها، گرامرهای منظم و ماشین های منظم FSA ، عبارت منظم

نظریه اتوماتا و زبانها

تعریف معماری کامپیوتر – اشاره ای به تاریخچه کامپیوتر و نسل های آن

– معرفی واحدهای اصلی کامپیوتر، طراحی مجموعه، دستورالعمل – بررسی معیارها و مسائل

اصول سیستم های کامپیوتری

 

خطا در روش های عددی – پایداری و حساسیت

آنالیز عددی

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط

ریاضیات 1و2

توزیع های احتمال – امید ریاضی – توابع مولد گشتاور – رگرسیون

آمار و احتمالات

کلیه مطالب مروبط به C

مبانی کامپیوتر

ترتیب جزیی – شبکه ها – جبر بول

ریاضیات گسسته

کاربرد پشته – فرم های نمایش عبارات ریاضی – حذف دنباله بازگشت – ساختمان داده درخت

– مفاهیم و تعاریف – روش های پیمایش درخت (الگوریتم) درخت های خاص

(مفاهیم و تعریفها) مانند درخت B,AVL و a-3 کاربرد درخت: مانند کدگذاری هافمن

ساختمان های داده ها

 

 

روش های تقسیم و غلبه – روش های حریصانه

الگوریتم ها

نحوه اجرای دستورالعمل ها به کمک زبان توصیف سخت افزار (مثل RTL) الگوریتم حسابی جمع ، تفریق،

ضرب و تقسیم، الگوریتم های ممیز شناور اشاره به روند توسعه معماری کامپیوتر و تفاوتهای RISC , CISC

اصول سیستم های کامپیوتری

 

خصوصیات زبان های منظم و قانون Pumping ، گرامرها و زبان های مستقل از متن، ساده سازی

گرامرهای مستقل از متن و فرم های نرمال، ماشین های زبان مستقل از متن (pda)

نظریه اتوماتا و زبانها

 

درون یابی ها – برازش ها

آنالیز عددی

آزمون سوم (50% اول سرفصل - مجموع آزمون اول و دوم)

 

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند متغیره

ریاضیات 1و2

توزیع های شناخته شده (برنولی ، دو جمله ای، فوق هندسی، پواسن، نمایی، دوجمله ای منفی، هندسی، نرمال)

آمار و احتمالات

کلیه مطالب مربوط به Pascal

مبانی کامپیوتر

روابط بازگشتی و روش های حل آنها – گراف ها

ریاضیات گسسته

مفاهیم مربوط به درخت های ورودی جستجو BST – مفهوم درخت نیمه مرتب متوازن

– Heaph مفاهیم و الگوریتم ها – فرهنگ داده های جستجو و Dictionery data روش های جستجو سریع Hash

مدیریت close hash – open hash روش وارسی خطی و درجه 2

ساختمان های داده ها

 

 

روش های برنامه نویسی پویا

الگوریتم ها

روش های طراحی واحد کنترل به روش سیم بندی شده ، ساختار واحد کنترل، انواع گذرگاه

و مسیر یابی داده، طراحی واحد کنترل ریز برنامه پذیر، حافظه و سلسله

مراتب آن، حافظه های ایستا و پویا

اصول سیستم های کامپیوتری

 

 

خصوصیات زبان مستقل از متن، ماشین تورینگ، و انواع آنها، زبان های

Enumerable , Recursive, Recursively

نظریه زبانها و ماشین ها

 

مشتق گیری عددی – انتگرال گیری عددی

آنالیز عددی

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال چند گانه – میدان برداری

ریاضیات 1و2

توزیع های شناخته شده (برنولی ، دو جمله ای، فوق هندسی، پواسن، نمایی، دوجمله ای منفی، هندسی، نرمال)

آمار و احتمالات

کلیه مطالب مربوط به زبان های Fortran – Basic

مبانی کامپیوتر

درخت ها

ریاضیات گسسته

الگوریتم های جستجو و مرتب سازی آرایه ها – ساختمان داده ها گراف

– روش های پیاده سازی – الگوریتم های گراف – BFS , DFS

- روش های تحلیل الگوریتم های گراف

ساختمان های داده ها

 

 

روش های پسگرد – روش های انشعاب و تحدید

الگوریتم ها

معرفی حافظه نهان (Cache) و مجازی (Virtual) ، شیوه های دسترسی به دستگاه های ورودی و خروجی

(سرکشی، وقفه) ، دسترسی مستقیم به حافظه (DMA) و به اشتراک گذاری گذرگاه (BUS)

اصول سیستم های کامپیوتری

 

تصمیم پذیری ، پیچیدگی محاسباتی

نظریه اتوماتا و زبانها

حل عددی معادلات دیفرانسیل – دستگاه های معادلات خطی – غیر خطی

آنالیز عددی

آزمون ششم (50% دوم سرفصل - مجموع آزمون چهارم و پنجم)

 

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)


 
 

قیمت : 320,000 تومان