فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1208 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه ریاضی

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه ریاضی کد 1208
 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

تابع – حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

ریاضی عمومی

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

معادلات دیفرانسیل

آمار توصیفی – روشهای نمونه گیری – توزیع نمونه ای x ̅

آمار

قواعد شمارش (آنالیز ترکیبی) – اصول اولیه احتمال – احتمال شرطی

– استقلال پیشامدها – قضیه احتمالات کل – قضیه بیز

احتمال

 

تعریف اولیه – جبر اعداد مختلط – خم ها و نواحی در صفحه مختلط – معرفی توابع مختلط – حد –

پیوستگی و مشتق – توابع تحلیلی – خواص توابع تحلیلی – نقاط منفرد و انواع آن

توابع مختلط

 

گروه ها

جبر1

دستگاه اعداد – توپولوژی فضاهای متریک

آنالیز ریاضی 1

انتگرال ریمان – اشتیلیس

آنالیز ریاضی 2

خطا در روش های عددی – پایداری و حساسیت

آنالیز عددی1

ماتریس ها – دستگاه معادلات خطی – دستگاه معادلات خطی

– ماتریسها – فضاهای برداری و زیر فضاها – پایه و بعد

جبرخطی

 

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط

ریاضی عمومی

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر

معادلات دیفرانسیل

توزیع های نمونه ای (تی – مربع کای - فیشر) – تخمین نقطه ای – خواص برآورد کننده ها – روش های

برآورد کننده ها – روش های برآورد (گشتاورها – حداکثر درست نمایی)

آمار

 

متغیر تصادفی – تابع جرم احتمال – تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی

– میانگین و واریانس یک متغیر تصادفی – تابع مولد گشتاور – توزیع های مهم گسسته و پیوسته

احتمال

 

دنباله ها و سری های مختلط – سری های توانی – بسط های تیلور و لوران – توابع مانده

– تعیین مانده با استفاده از بسط لوران – تعیین مانده با استفاده از فرمول

توابع مختلط

 

همومورفیها حاصل جمع مستقیم گروه ها

جبر1

دنباله های عددی – سری های عددی

آنالیز ریاضی 1

قضیه اساسی حساب دیفرانسیل انتگرال ناسره

آنالیز ریاضی 2

درون یابی ها – برازش ها

آنالیز عددی1

فضاهای برداری – تبدیلات خطی – تبدیلات خطی و انواع آن ماتریس ها و تبدیلات خطی – فضای دوگان

جبرخطی

آزمون سوم (50% اول سرفصل - مجموع آزمون اول و دوم)

 

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند متغیره

ریاضی عمومی

تبدیلات لاپلاس

معادلات دیفرانسیل

تخمین فاصله ای (فاصله اطمینان) آزمون فرض پارامترهای جامعه – آزمون نیکویی برازش –

جداول توافقی و آزمون استقلال

آمار

 

توزیع تابعی از یک متغیر تصادفی – توزیع توام متغیرهای تصادفی و استقلال

– توزیع تابعی از چند متغیر تصادفی – امید ریاضی و خواص آن – قضیه حد مرکزی

احتمال

 

نگاشت های مختلط – روش کلی – قضیه کوشی – قضیه انتگرال کوشی و خواص آن

– قضیه حساب مانده ها – محاسبه برخی انتگرال های حقیقی

توابع مختلط

 

حلقه ها – زیر حلقه ها – ایده آل ها

جبر1

حد و پیوستگی

آنالیز ریاضی 1

(دنباله و سری های توابع)

آنالیز ریاضی 2

مشتق گیری عددی – انتگرال گیری عددی

آنالیز عددی1

دترمینان – چند جمله مشخصه و مینیمال – مقادیر و برد

جبرخطی

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال چند گانه – میدان برداری

ریاضی عمومی

حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری ها و دستگاه های معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

رگرسیون و همبستگی – آنالیز واریانس

آمار

نمونه گیری تصادفی – توزیع های نمونه ای – تخمین نقطه ای

– روش های برآورد (گشتاورها و حداکثر درست نمایی) تخمین فاصله ای – آزمون فرض

احتمال

 

نگاشت های مختلط – نگاشت همویس – نگاشت های

z^n, √(n&z) , ez , In z, sin z, 1/z ,, (az+b)/(cz+d) , z + 1/z , tan z

توابع مختلط

 

همومورفیها – دامنه تجزیه یکتا – دامنه اقلیدسی

جبر1

توابع – مشتق توابع حقیقی – توابع دارای تغییر کراندار

آنالیز ریاضی 1

توابع خاص سری های فوریه – سری های توانی

آنالیز ریاضی 2

حل عددی معادلات دیفرانسیل – دستگاه های معادلات خطی – غیر خطی

آنالیز عددی1

قطر سازی – مثلثی سازی – فرم های متعارف مقدماتی، قطری سازی و مثلثی کردن – قضیه کیلی – هامیلتون

جبرخطی

آزمون ششم (50% دوم سرفصل - مجموع آزمون چهارم و پنجم)

 

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)


 
 

قیمت : 320,000 تومان