فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1207 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه آمار

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی مجموعه آمار کد 1207


 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

تابع – حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

ریاضی عمومی

روشهای آماری، مقیاس های اندازه گیری – انواع نمودارها – شاخص های مرکزی – شاخص های پراکندگی

ضریب پراکندگی – ضریب کواریانس – روش های برآورد یابی (گشتاوری – ماکزیمم درست نمایی) آزمون فرض

توان آزمون p-value آزمون فرض درباره میانگین توزیع نرمال با واریانس معلوم

آزمون فرض درباره میانگین توزیع نرمال با واریانس نامعلوم – آزمون نسبت ها

 

آمار کاربردی

 

 

اصول احتمال، احتمال شرطی و استقلال، متغیرهای تصادفی و توابع توزیع، امید ریاضی و گشتاورها،

نامساوی های چبیشف و جانسون، انواع متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته، متغیرهای تصادفی با

توزیع توام، توزیع چند جمله ای توزیع های شرطی و استقلال تصادفی

آمار ریاضی

 

 

قواعد شمارش (آنالیز ترکیبی) – اصول اولیه احتمال – احتمال شرطی – استقلال پیشامدها –

قضیه احتمالات کل – قضیه بیز

احتمال و کاربرد آن

 

دستگاه اعداد – توپولوژی فضاهای متریک

آنالیز ریاضی 1

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط

ریاضی عمومی

آزمون فرض درباره واریانس جامعه نرمال با میانگین نامعلوم – آزمون درباره پارامترهای دو جامعه – آزمون

درباره برابری میانگین دو جامعه نرمال (1 – واریانس های معلوم 2 – واریانس های نامعلوم و برابر)

آزمون های فرض درباره واریانس های دو جامعه نرمال با میانگین های نامعلوم – آزمون های برابری

نسبت ها در دو جامعه – هرگاه حجم جامعه ها به اندازه کافی بزرگ باشد – فاصله اطمینان

– فاصله اطمینان برای میانگین توزیع نرمال با واریانس معلوم – فاصله اطمینان µ برای دو جامعه

نرمال با واریانس نامعلوم – فاصله اطمینان برای نسبت وقتی که نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد

– فاصله اطمینان برای واریانس یک جامعه نرمال با میانگین مجهول – فاصله اطمینان برای µ_2_ µ_1 وقتی

که واریانس ها معلوم – نا معلوم اما برابر – فاصله اطمینان برای (d_1^2)/(d_2^2 ) -

فاصله اطمینان برای- p2 p1 - طراحی حجم نمونه

 

 

 

 

آمار کاربردی

 

 

 

 

امید ریاضی و واریانس شرطی، کواریانس و ضریب همبستگی، نامساوی کوشی – شواتز، توزیع نرمال دو متغیرها –

تویع توابعی از متغیرهای تصادفی، نمونه گیری و توزیع های نمونه گیری، توزیع آماره های مرتب، توزیع های حدی

آمار ریاضی

 

متغیر تصادفی – تابع جرم احتمال – تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی – میانگین و واریانس یک متغیر تصادفی

– تابع مولد گشتاور – توزیع های مهم گسسته و پیوسته

احتمال و کاربرد آن

 

دنباله های عددی – سری های عددی

آنالیز ریاضی 1

آزمون سوم (50% اول سرفصل - مجموع آزمون اول و دوم)

 

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند متغیره

ریاضی عمومی

رگرسیون – رگسیون خطی ساده – برآورد پارامترها به روش حداقل مربعات –

خواص مهم برازش LS1 – برآورد

قیمت : 320,000 تومان