فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1205 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه فوتونیک

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری فتونیک کد 1205


 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

مفاهیم نیرو و میدان الکتریکی و قانون گاوس – پتانسیل الکتریکی

الکترومغناطیس

سینماتیک نسبیتی

فیزیک مدرن

فیزیک مدرن و نسبیت و مبانی مکانیک موجی – آزمایش مایکسون – نسبت خاص

– تابش جسم سیاه – پدیده فتوالکتریک – پدیده کامپتون – اثر دوپلر نسبیتی

– مکانیک موجی – سرعت فاز – سرعت گروه – شرط کوانتش ویلسون فیلد

مکانیک کوانتوم

 

 

مدارات دیودی – مدارات ترانزیستوری (اثر سیگنال کوچک و سیگنال بزرگ در BJT و FET)

الکترونیک

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

معادله لاپلاس و حل آن – جریان الکتریکی و خازن ها و مقاومت ها و مدارات – جریان های پایا و انرژی الکتریکی

الکترومغناطیس

اثرهای کوانتومی

فیزیک جدید

عملگرها و معادله شرودینگر و پتانسیل ها – اندازه حرکت زاویه ای اسپین

– نمادگذاری دیراک و مبانی مکانیک کوانتومی

، علمگری در مکانیک کوانتومی (نوسانگر هارمونیک) مکانیک کوانتومی ماتریسی دیدگاه هایزنبرگ و شرودینگر

مکانیک کوانتوم

 

 

تقویت کننده تفاضلی – منابع جریان

الکترونیک

آزمون سوم (50% اول سرفصل - مجموع آزمون اول و دوم)

 

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

میدان های مغناطیسی – قانون بیوساوار – قانون آمپر – قانون فاراده – خودالقاء مغناطیسی –

محیط های مغناطیسی

الکترومغناطیس

 

جنبه های موجی ذرات

فیزیک مدرن

تحول زمانی و دیدگاه شرودینگر و هایزنبرگ – پتانسیل های کروی

– نوسانگرها – سیستم N ذره ای – اندازه حرکت زاویه ای والپین

– آزمایش اشترن گرلاخ پتانسیل های کروی – اتم هیدروژن – اثر زیمان – گشتاور مغناطیسی الکترون

مکانیک کوانتوم

 

 

فیدبک – تقویت کننده عملیاتی (OP - AMP)

الکترونیک

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

امواج الکترومغناطیسی و پتانسیل های تأخیری موجبرها – تابش – پاشندگی نور – نسبیت

الکترومغناطیس

اندازه حرکت زاویه ای و اسپینی- اتم های چند الکترونی

فیزیک مدرن

اثر اختلال – اتم هیدروژن – اثر استارک زیمان و پاشن باخ و پراکندگی

– جمع اندازه حرکت زاویه ای (جمع اسپین – اندازه حرکت زاویه ای) اختلال مستقل از زمان تبهگن و غیر تبهگن

– اثر استارک – ساختار اتم ها – اتم هیدروژن واقعی (تصحیح نسبیتی – اسپین مدار – تصحیح فوق ریز)

روش رودشی پراکندگی – اختلال وابسته به زمان

مکانیک کوانتوم

 

 

 

تقویت کننده های توان (قدرت) – تنظیم کننده ولتاژ – پاسخ فرکانسی

الکترونیک

آزمون ششم (50% دوم سرفصل - مجموع آزمون چهارم و پنجم)

 

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)


 
 

قیمت : 320,000 تومان