فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1204 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه فیزیک

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه فیزیک کد 1204


 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

آنالیز برداری، سینماتیک، دینامیک نقطه مادی، کار و انرژی

فیزیک پایه

سینماتیک نسبیتی

فیزیک جدید

فیزیک مدرن و نسبیت و مبانی مکانیک موجی – آزمایش مایکسون

– نسبت خاص – تابش جسم سیاه – پدیده فتوالکتریک – پدیده کامپتون

– اثر دوپلر نسبیتی – مکانیک موجی – سرعت فاز – سرعت گروه – شرط کوانتش ویلسون فیلد

مکانیک کوانتوم

 

 

مفاهیم نیرو و میدان الکتریکی و قانون گاوس – پتانسیل الکتریکی

الکترومغناطیس

آنالیز برداری – قوانین نیروها و انواع آن ها – قوانین پایستگی انرژی و تکانه

– مرکز جرم و برخورد دستگاه های مختصات – سینماتیک

– دینامیک (قوانین نیوتن نیرو، پتانسیل، انرژی) قوانین پایستگی + انرژی و تکانه و مرکز جرم

مکانیک کلاسیک

 

 

دما، سیستمهاي ترمودینامیکی ساده، کار، گرما و قانون اول ترمودینامیک.

ترمودینامیک و مکانیک آماری

آنالیز برداري – دستگاه های مختصات، مشتق برداري و تعابیر فیزیکی آنها ،فضاي برداري،ماتریس ،دترمینان

ریاضی فیزیک

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

سیستم ذرات و مرکز جرم، برخورد، سینماتیک و دینامیک جسم صلب، نوسانات و امواج مکانیکی

فیزیک پایه

اثرهای کوانتومی

فیزیک جدید

عملگرها و معادله شرودینگر و پتانسیل ها – اندازه حرکت زاویه ای اسپین

– نمادگذاری دیراک و مبانی مکانیک کوانتومی

، علمگری در مکانیک کوانتومی (نوسانگر هارمونیک) مکانیک کوانتومی ماتریسی دیدگاه هایزنبرگ و شرودینگر

مکانیک کوانتوم

 

 

معادله لاپلاس و حل آن – جریان الکتریکی و خازن ها و مقاومت ها و مدارات – جریان های پایا و انرژی الکتریکی

الکترومغناطیس

گرانش – نیروهای مرکزی – نوسان ساده و میرا و نوسان جفت شده – برخورد

– چارچوب های بررسی برخورد (مرکز جرم و آزمایشگاه)-

گرانش (قانون جهانی گرانش – شدت میدان گرانش – پتانسیل گرانشی

– قانون گاوس در گرانش) نیروهای مرکزی

(حرکت تحت تأثیر نیروی مرکزی – قوانین کپلر – زوایای اوج و حضیض – پتانسیل مؤثر)

مکانیک کلاسیک

 

 

 

 

گازهاي کامل، ماشین، یخچال و قانون دوم.

ترمودینامیک و مکانیک آماری

تانسورها،نظریه گروه، سري هاي نامتناهی،اعداد مختلط، آنالیز توابع مختلط

ریاضی فیزیک

آزمون سوم (50% اول سرفصل - مجموع آزمون اول و دوم)

 

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

الکتریسیته و مغناطیس

فیزیک پایه

جنبه های موجی ذرات

فیزیک جدید

تحول زمانی و دیدگاه شرودینگر و هایزنبرگ – پتانسیل های کروی

– نوسانگرها – سیستم N ذره ای – اندازه حرکت زاویه ای والپین

– آزمایش اشترن گرلاخ پتانسیل های کروی – اتم هیدروژن – اثر زیمان – گشتاور مغناطیسی الکترون

مکانیک کوانتوم

 

 

میدان های مغناطیسی – قانون بیوساوار – قانون آمپر – قانون فاراده – خودالقاء مغناطیسی –

محیط های مغناطیسی

الکترومغناطیس

 

همیلتونی و لاگرانژین و کاربردهای آن حرکت – ثابت های حرکت

– نوسان (با انواع درجات آزادی) – مرکز ضربه و مرکز نوسان تابع لاگرانژ

– تابع همیلتونی – حرکت دورانی – معادلات حرکت – حرکت دورانی با شتاب زاویه ای ثابت

مکانیک کلاسیک

 

 

برگشتپذیري و برگشتناپذیري و مقیاس دماي کلوین، انتروپی چرخه کارنو، مواد خالص.

گذارهاي فاز،ذوب، تبخیر و تسعید.

ترمودینامیک و مکانیک آماری

 

انتگرال در فضاي مختلط ، نظریه حساب مانده ها، ، سري لوران

ریاضی فیزیک

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

نور هندسی و اثرات آن، حرارت و سیالات

فیزیک پایه

اندازه حرکت زاویه ای و اسپینی- اتم های چند الکترونی

فیزیک جدید

اثر اختلال – اتم هیدروژن – اثر استارک زیمان و پاشن باخ و پراکندگی

– جمع اندازه حرکت زاویه ای (جمع اسپین – اندازه حرکت زاویه ای) اختلال مستقل از زمان تبهگن و غیر تبهگن

– اثر استارک – ساختار اتم ها – اتم هیدروژن واقعی

(تصحیح نسبیتی – اسپین مدار – تصحیح فوق ریز) روش رودشی پراکندگی – اختلال وابسته به زمان

مکانیک کوانتوم

 

 

 

امواج الکترومغناطیسی و پتانسیل های تأخیری موجبرها – تابش – پاشندگی نور – نسبیت

الکترومغناطیس

تانسور اینرسی – حرکت فرفره و اثرات شیب های چرخان و نوسانات جفت شده

– قانون پیوستگی اندازه حرکت زاویه ای – تانسوراینرسی – تانسور اندازه حرکت زاویه ای

– معادلات اویلر – پایداری حرکت – حرکت فرفره – دستگاه مختصات چرخان – چرخش زمین – مکانیک سیالات

مکانیک کلاسیک

 

 

توزیعهاي ماکسول - برتنرمان فرمی و پراك و بوز - انیشتین

ترمودینامیک و مکانیک آماری

نظریه اشتورم - لیوویل، توابع متعامد،سری و انتگرال فوریه، تکنیکیها و نگاشتها در فضاي مختلط،

توابع خاص(گاما و بتا و ...)،سري استرلینگ، معادلات دیفرانسیل،حساب وروشها

ریاضی فیزیک

 

آزمون ششم (50% دوم سرفصل - مجموع آزمون چهارم و پنجم)

 

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)


 
 

قیمت : 320,000 تومان