فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1142 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مدیریت

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مدیریت کد 1142


 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

بسط دو جمله ای – آنالیز ترکیبی مجموعه ها – تابع

آمار توصیفی – آنالیز ترکیبی و احتمال

ریاضی و آمار

 

تئوری های مدیریت و سازمان : 1 – وظایف مدیر 2 – مهارت های مدیر 3 – نقش های مدیر

4 – سطوح مدیریتی ، تکامل اندیشه های مدیریت: 1 – قبل از کلاسیک

2 – کلاسیک 3 – نئوکلاسیک 4 – کمی 5 – مدرن

تئوری های مدیریت

 

 

تقاضا – عرضه – تعادل – کشش – نحوه انجام فعالیت های اقتصادی و حسابداری

چرخه فعالیت های اقتصادی – حسابداری ملی و شاخص قیمت ها

اقتصاد خرد و کلان

 

حدود مالیه عمومی (مفاهیم کلی، کالا و خدمات عمومی) تعاریف بودجه –

بودجه از نظر حقوقی – اداری – اصول بودجه

مالیه عمومی و بودجه

 

1 – خصوصیات سازمان های دولتی 2 – مبانی نظری حسابداری

حسابداری دولتی

مدل سازی – فرضیات مسئله LP، فرم ماتریس LP - بحث تحدب در LP

تحقیق در عملیات

کلیات ماهیت مدیریت مالی و تجزیه صورت های برنامه ریزی سود و اهرم ها

مدیریت مالی

مفاهیم نوین در مدیریت تولید و عملیات، تجزیه و تحلیل هزینه ها و نقطه سر به سر

مدیریت تولید

کلیات بازاریابی – برنامه ریزی استراتژیک – تحقیقات بازاریابی

بازاریابی

مفاهیم اولیه سرمایه گذاري، فرایند، سرمایه گذاري ، مفاهیم اولیه ریسک ، منابع ریسک ،

محیط سرمایه گذاري ، مفاهیم اولیه مهندسی مالی ، پیشینه مهندسی مالی ، حوزه فعالیت مهندسی مالی

، انواع ریسک هاي مالی ، انواع اوراق بهادار ، ابزارهاي بازار پول و بازار سرمایه ،

سرمایه گذاري غیر مستقیم و مستقیم ، انواع صندوق هاي سرمایه گذاري ،

ارزش خالص دارایی ها انواع کارمزد و هزینه ها در صندوق هاي سرمایه گذاري ،

ساختار صندوق هاي سرمایه گذاري ، بازارهاي مالی ، بازارهاي ، ( NAV ) فراخوانی و پیوسته ،

بازارهاي کارا، آزمون کارایی بازار ، بازارهاي اولیه و ثانویه ، بازار سوم و چهارم ،

بازارهاي بورس و خارج از بورس ، بازار هاي حراج ، کارگزاري و دلالی

 

 

 

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

 

 

 

 

کلیات کارآفرینی ، موفقیت، برنامه ریزی مسیر شغلی، نگرش به کسب و کار، سیر تکاملی کارآفرینی

مبانی کارآفرینی

حسابداری مالی: سمسایل مربوط به صورت حساب و سود و زیان – درآمدها و هزینه ها – روش نقدی و

تعهدی – حسابها و اسناد دریافتنی کوتاه مدت – موجودی کالا و روش های ارزیابی آن – وجوه نقد و صورت

مغایرت بانکی – حسابها و اسناد پرداختی کوتاه مدت – بدهی های احتمالی – قراردادهای پیمانکاری –

دارایی های ثابت – طرق تحصیل دارایی های ثابت – هزینه های بعد از تحصیل – معاوضه دارایی ها –

استهلاک و روش های محاسبه آن – تغییر در برآورد های حسابداری – سرمایه گذاری های کوتاه مدت

و بلند مدت – دارایی های نامشهودحسابداری صنعتی: جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده و

فروش رفته جریان های هزینه – حسابداری سربار کارخانه حسابداری رفتار با اضافه یا کسر جذب سربار

– تسهیم هزینه دوایر خدماتی – سیستم هزینه یابی سفارش کار سیستم هزینه

یابی سفارش کار سیستم هزینه یابی مرحله ای

 

 

 

 

حسابداری مالی و صنعتی

 

 

 

 

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

حد و پیوستگی – مشتق و کاربردهای آن – کاربرد مشتق در اقتصاد و بازرگانی

متغیرهای تصادفی و توابع توزیع احتمال – قضیه حدی و چی بی شف

ریاضی و آمار

 

1 – برنامه ریزی: تصمیم گیری – سیستم – خلاقیت – نوآوری

2 – سازماندهی: متد سازمان – ساختار سازمان – عوامل تأثیر گذار بر ساختمارها

3 – رهبری : قدرت – ارتباط – کنترل – انگیزش

تئوری های مدیریت

 

 

مصرف کننده – تولید کننده – مدل های تعیین درآمد ملی تعادلی

مدل های تعیین درآمد ملی و سیاست های مالی بازار پول و سیاست های پولی

(مدل های ISLM و تعادل همزمان در بازار پول و کالا)

اقتصاد خرد و کلان

 

 

درآمد و مخارج دولت – درآمدهای غیر مالیاتی – معیار هزینه ، فایده، هزینه های عمومی دولتی

، کسری بودجه، قرضه عمومی سایر درآمدهای غیر مالیاتی – نقشهای چهارگانه بودجه

– وظایف و مسئولیتهای دولت – تعادل پولی – ارزی – مالی – اقتصادی – اجتماعی

مالیه عمومی و بودجه

 

 

1 – حسابداری بودجه ای 2 – حسابداری عملیات خزانه داری

حسابداری دولتی

روش های حل – حالات خاص در LP – ریاضیات جدول

تحقیق در عملیات

سیاسیت سرمایه در گردش، برنامه ریزی مالی و بودجه بندی، ارزش زمانی پول، بودجه بندی سرمایه

مدیریت مالی

پیش بینی تقاضا – کنترل موجودی – برنامه ریزی احتیاجات مواد

مدیریت تولید

رفتار مصرف کننده – تقسیم بازار و تعیین بازار هدف – پیش بینی

بازاریابی

نحوة معامله اوراق بهادار ، انواع سفارشات ، محدوده زمانی سفارش ، حساب ودیعه ، خرید اعتباري

( ودیعه اولیه و ودیعه واقعی ) ، فروش استقراضی ، انواع حسابهاي کارگزاري ، ریسک و بازده ، انواع

بازده ، اندازه گیري بازده ، محاسبه نرخ بازده ، بازده نسبی ، بازده اوراق قرضه و گواهی خرید ، اندازه گیري

ریسک ، انحراف معیار ، تئوري مطلوبیت و ریسک گریزي ، رابطۀ ریسک و منحنی هاي بی تفاوتی ، دیرش و

تحدب ،مدل هاي عاملی،مدل تک عاملی، مدل بازار،بهینه ساز در مدل تک ،( β ) بازده ، ضریب بتابتاي اساسی ،

β و α عاملی، مدل هاي چند عاملی ، مدل هاي دو عاملی ، تنوع بخشی در مدل ها ، واریانس کل ، تخمین

 

 

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

 

 

 

کارآفرینی در نظریه های اقتصادی، کارآفرینی در سازمان و مدلهای کارآفرینی

مبانی کارآفرینی

کارآفرینی در نظریه های اقتصادی، کارآفرینی در سازمان و مدلهای کارآفرینیحسابداری مالی

: شرکت های سهامی (صدور سهام – صرف و کسر سهم – سود سهام – انواع سهم

– هزینه های صدور سهم – هزینه های تاسیس شرکت – گواهینامه اختیار خرید سهم – طرح های واگذاری سهام

– سود و زیان انباشته و تخصیص آن) شرکت های تضامنی (تشکیل شرکت – ورود شریک – خروج شریک

– ارزیابی سرقفلی – تسفیه آنی – تسفیه تدریجی)

حسابداری صنعتی: حسابداری محصولات مشترک – حسابداری محصولات فرعی بودجه انعطاف پذیر

– بودجه بندی – تحلیل هزینه حجم فعالیت – سود – نقطه سر به سر (کلیه مباحث آن) تحلیل رفتار هزینه ها

 

 

 

حسابداری مالی و صنعتی

 

 

 

آزمون سوم (50% اول سرفصل - مجموع آزمون اول و دوم)

 

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

ماتریس و دترمینان و بردارها – دنباله و سری

تابع توزیع نمونه احتمال – فاصله اطمینان

ریاضی و آمار

 

رفتار سازمان یادگیری – ادراک – ارزش – نگرش – تعارض – شخصیت

– انواع – گروه – فرهنگ سازمانی – استرس – تغییر سازمانی – عدالت سازمانی

تئوری های مدیریت

 

هزینه ، رقابت کامل – بازدید تولید – و مدل های IS-LM

تقاضای کل و عرضه کل – نظریه تورم، بیکاری و منحنی فیلیپس – نظریات مصرف

اقتصاد خرد و کلان

 

درآمدهای مالیاتی – سیاست کسری بودجه – تأمین کسری بودجه – مراحل بودجه – تهیه و پیشنهاد

ارائه بودجه – تصویب بودجه – اجرای بودجه – نظارت و کنترل بر اجرای بودجه

مالیه عمومی و بودجه

 

1 – مراحل خرج و مراحل تشخیص و وصول درآمد 2 – حساب مستقل وجوه اعتباری جاری

حسابداری دولتی

دوال و قضایای آن – روش DS – آنالیز حساسیت

تحقیق در عملیات

ارزشیابی اوراق بهادار ، مدیریت ساختار سرمایه

مدیریت مالی

کنترل پروژه – کنترل کیفیت – طراحی محصولات و خدمات – کارسنجی و زمان سنجی

مدیریت تولید

موضوع یابی – کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان – قیمت گذاری

بازاریابی

سهام عادي ، ویژگی هاي عام و خاص سهام عادي ، ارزش دفتري ، بازار سهام ، فهم بازده سهام ،

اندازه گیري بازده سهام ، ریسک سهام عادي ، ارزشیابی سهام عادي ، روش ارزشی فعلی ، روش ضریبِ

قیمت به سود هر سهم ، نرخ تنزیل ، مدل تنزیل سود تقسیمی ، مدل نرخ بدون رشد ، مدل نرخ رشد ثابت ،

ارزش هاي اسمی و دفتري و انحلال ، توزیع سود سهام ، تجزیه سهام ، قرارداد ها و پیمان هاي آتی ،

انواع قرارداد آتی ، نظریه انتظارات ، نظریه رجحان نقدینگی ، قیمتگذاري قرارداد آتی ، پیمان هاي آتی ،

انواع پیام آتی ، محاسبه نرخ تنزیل ، پیمان آتی شاخص سهام ، تعیین ارزش قرارداد پیمان آتی ،

اوراق اختیار معامله ، انواع اختیار ، مکانیزم بازار اختیار معامله ، قیمتگذاري اختیار معامله ، استراتژي هاي

اختیار معامله ، ارزش ذاتی و سود و زیان اختیار ، روش 2 جمله اي قیمتگذاري اختیار ، مدل 2 جمله اي

یک دوره اي ، مدل 2 جمله اي دو دوره اي ، مدل چند جمله اي دو دوره ای، مدل پلک شولز

 

 

 

 

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

 

 

 

 

چگونگی راه اندازی کسب و کار، فعالیت های مدیریتی، بازرگانی ، مدیریت ریسک

مبانی کارآفرینی

حسابداری مالی: ارزش فعلی – صدور اوراق قرضه – اوراق قرضه هماره امتیاز خرید سهم – تبدیل اوراق

قرضه به سهام عادی – تجدید نظر در شرایط بدهی ها – مطالبات مشکول الوصول– گردش وجوه نقد

به روش مستقیم و غیر مستقیم – تغییرات قیمت ها – صورت های مالی تعدیل شده بر اساس ارزش جاری

– تسعیر نرخ ارز حسابداری صنعتی: گزارشگری دوایر و تحلیل عملکرد قیمت گذاری کالا و خدمات

– قیمت گذاری انتقالی حسابداری سنجش مسئولیت – سیستم استاندارد و تحلیل انحرافات

– کلیه مباحث (مواد مستقیم – دستمزد مستقیم – سربار کارخانه) – تحلیل هزینه های تفاضلی کوتاه مدت

 

 

حسابداری مالی و صنعتی

 

 

 

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

توابع چند متغیره – انتگرال – معادلات دیفرانسیل – اعداد مختلط

آزمون های فرضی آماری – رگرسیون و همبستگی – سری های زمانی

ریاضی و آمار

 

مدیریت منابع انسانی : روش های تجزیه و تحلیل شغل

– مشکلات تجزیه و تحلیل شغل – مراحل کارمند یابی – انواع ارزیابی

تئوری های مدیریت

 

انحصار کامل – سایر بازارها – تئوری های مصرف – سرمایه گذاری – تورم – بیکاری و اقتصاد بین الملل

نظریات سرمایه گذاری، عرضه و تقاضای پول، اقتصاد بین الملل

اقتصاد خرد و کلان

 

سیاستگذاری مالی (سیاستهای مالی دولتی، ظرفیت مالیاتی)، انواع بودجه – طبقه بندی بودجه

مالیه عمومی و بودجه

1 – حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی 2 – حساب مستقل اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای

حسابداری دولتی

مدل حمل و نقل و تخصیص

تحقیق در عملیات

تأمین های بلند مدت

مدیریت مالی

برنامه ریزی ظرفیت – طراحی کارخانه – برنامه ریزی در سیستمهای تولید کارگاهی

– برنامه ریزی جامع و تعمیر و نگهداری و قابلیت اطمینان سیستم

مدیریت تولید

 

توزیع – ترفیع – انواع بازاریابی – بازاریابی بین المللی

بازاریابی

قرارداد هاي تاخت ، ساز و کار معاملات تاخت ، انواع قرارداد تاخت ، تاخت استاندارد و غیر استاندارد ،

قیمتگذاري قرارداد تاخت ، عامل تنزیل ، مبلغ پرداختی ثابت و شناور ، مبلغ پرداختی شناور ، تئوري پورتفلیو ،

مدل مارکوئیتز محاسبه ریسک و بازده پورتفلیو ، محاسبه ریسک پورتفلیو ، انتخاب پورتفوي بهینه ، معیار

عملکرد پورتفلیو ، معیار شارپ، ، ( Markowitz ) صرف ریسک ، بازده تصادفی براي ،( CML ) معیار جک ترنر ،

معیار تفاوت جنسن ، معادله جنسن ، تئوري بازار سرمایه ، خط بازار سرمایه تئوري قیمت گذاري ،

(SML ) خط بازار اوراق بهادار ، (CAPM ) پیش از یک منبع ریسک ، مدل قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي

 

 

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

 

 

 

فعالیت های حسابداری و مالی در کسب و کارهای کارآفرینانه

، طرح کسب و کار و سابقه آموزش و تحقیقات در کارآفرینی

مبانی کارآفرینی

 

حسابداری مالی: فروش های اقساطی – اجاره به شرط تملیک – اجاره ی سرمایه ای  - اجاره های عملیاتی

– دوایر و شعب – کالای امانی – صورت های مالی تلفیقی حسابداری صنعتی: هزینه یابی مستقیم

(متغیر) و جذبی (کامل) بودجه بندی سرمایه ای، بودجه بندی سرمایه ای : دوره بازگشت سرمایه (pp) ،

بودجه بندی سرمایه ای : نرخ بازده حسابداری (ARR)بودجه بندی سرمایه ای : ارزش فعلی خالص (NPV) ،

بودجه بندی سرمایه ای : نرخ بازده داخلی (IRR) ، تحلیل احتمالات (مدیریت)

 

 

حسابداری مالی و صنعتی

 

 

آزمون ششم (50% دوم سرفصل - مجموع آزمون چهارم و پنجم)

 

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)


 
 

قیمت : 320,000 تومان