فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2437 - ترویج و آموزش کشاورزی (دکتری سراسری و آزاد)
2437 – (دکتری سراسری و آزاد) ترویج و آموزش کشاورزی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 755,000 تومان
2436 - بوم شناسی زارعی (اگرواکولوژی) (دکتری سراسری و آزاد)
2436 – (دکتری سراسری و آزاد) بوم شناسی زراعی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 715,000 تومان
2435 - بیوتکنولوژی کشاورزی (دکتری سراسری و آزاد)
2435 – (دکتری سراسری و آزاد) بیوتکنولوژی کشاورزی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2434 - علوم علف های هرز (دکتری سراسری و آزاد)
2434 – (دکتری سراسری و آزاد) علوم علف های هرز با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2433 - اصلاح نباتات -علوم و تکنولوژی بذر
2433 – دکتری سراسری مجموعه زراعت – اصلاح نباتات - علوم و تکنولوژی بذر با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 795,000 تومان
2432 - زراعت  (دکتری سراسری و آزاد)
2432 – (دکتری سراسری و آزاد) زراعت با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2431 - زراعت - اصلاح نباتات -اصلاح نباتات
2431 – دکتری سراسری مجموعه زراعت – اصلاح نباتات - اصلاح نباتات - اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری) - اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 615,000 تومان
2430 - هواشناسی کشاورزی (دکتری سراسری و آزاد)
2430 – (دکتری سراسری و آزاد) هواشناسی کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 815,000 تومان
2429 - مهندسی منابع آب (دکتری سراسری و آزاد)
2429 – (دکتری سراسری و آزاد)مهندسی منابع آب با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 795,000 تومان
2428 - سازه های آبی (دکتری سراسری و آزاد)
2428 – (دکتری سراسری و آزاد) سازه های آبی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 855,000 تومان
2305 – مهندسی برق- کنترل  (دکتری سراسری و آزاد)
2305 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی برق- کنترل با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2304 – مهندسی برق - قدرت  (دکتری سراسری و آزاد)
2304 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی برق- قدرت با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3
قیمت : 815,000 تومان
2426 - علوم دامی -اصلاح نژاد دام
2426 – دکتری سراسری مجموعه علوم دامی - اصلاح نژاد دام با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 615,000 تومان
2425 – دکتری سراسری مجموعه علوم دامی - تغذیه دام
2425 – دکتری سراسری مجموعه علوم دامی - تغذیه دام با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 615,000 تومان
2302 – مهندسی برق - مخابرات (میدان)  (دکتری سراسری و آزاد)
2302 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی برق - مخابرات (میدان) با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2301 – مهندسی برق - الکترونیک  (دکتری سراسری و آزاد)
2301 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی برق - الکترونیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2416 - اقتصاد کشاورزی (دکتری سراسری و آزاد)
2416 – (دکتری سراسری و آزاد) اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی - سیاست و توسعه کشاورزی - مدیریت مزرعه - بازاریابی محصولات کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 815,000 تومان
2405 - مکانیزاسیون کشاورزی  (دکتری سراسری و آزاد)
2405 – (دکتری سراسری و آزاد) مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی در کشاورزی - کشاورزی دقیق - برداشت محصولات کشاورزی - مهندسی پس از برداشت با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2401 - محیط زیست (دکتری سراسری و آزاد)
2401 - محیط زیست (دکتری سراسری و آزاد) با 4 مرحله آزمون آزمایشی رایگان
قیمت : 815,000 تومان