فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2170 - گردشگری
2170 - گردشگری با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 955,000 تومان
1220 - مجموعه علوم اطلاعاتی
1220 - مجموعه علوم اطلاعاتی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1151 - فرماندهی مدیریت
1151 - فرماندهی مدیریت با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 615,000 تومان
1150 - مدیریت دفاعی (2)
1150 - مدیریت دفاعی (2) با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 615,000 تومان
1149 - مدیریت دفاعی (1)
1149 - مدیریت دفاعی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 615,000 تومان
1145 - امور فرهنگی (مدیریت و برنامه ریزی) (آزاد)
1145 - امور فرهنگی (مدیریت و برنامه ریزی) (آزاد) با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1144 - مدیریت دریایی
1144 - مدیریت دریایی - با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
3121 - لیسانس به پزشکی
3121 - لیسانس به پزشکی
قیمت : 2,250,000 تومان
3114 - علوم پایه داروسازی (دکتری تخصصی علوم پایه)
3114 - علوم پایه داروسازی (دکتری تخصصی علوم پایه)
قیمت : 2,050,000 تومان
3113 - علوم پایه دندانپزشکی (دکتری تخصصی علوم پایه)
3113 - علوم پایه دندانپزشکی (دکتری تخصصی علوم پایه)
قیمت : 1,650,000 تومان
3112 - علوم پایه پزشکی (دکتری تخصصی علوم پایه)
3112 - علوم پایه پزشکی (دکتری تخصصی علوم پایه)
قیمت : 2,250,000 تومان
3111 - علوم پایه دامپزشکی (دکتری تخصصی علوم پایه)
3111 - علوم پایه دامپزشکی (دکتری تخصصی علوم پایه)
قیمت : 2,450,000 تومان
7757 - زیست پزشکی سامانه ای ( وزارت بهداشت)
7757 - زیست پزشکی سامانه ای ( وزارت بهداشت) - با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 815,000 تومان
7756 - مامایی (وزارت بهداشت)
7756 - مامایی (وزارت بهداشت) - 4 مرحله آزمون آزمایشی
قیمت : 615,000 تومان
7758 - ارگونومی ( دکتری بهداشت)
7758 - ارگونومی ( دکتری بهداشت) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 615,000 تومان
7720 - حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین (دکتری بهداشت)
7720 - حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین (دکتری بهداشت) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
7703 - آموزش پزشکی (دکتری بهداشت)
ذکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت - 4 مرحله آزمون آزمایشی
قیمت : 615,000 تومان
9301 - بسته آموشی EPT با آزمون آنلاین ای پی تی
بسیار کاربردی برای دانشجویان مقطع دکتری
قیمت : 235,000 تومان