فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

850-خبرنگاری بین المللی
850-خبرنگاری بین المللی
قیمت : 225,000 تومان
766-نظام تامین و تدارک
766-نظام تامین و تدارک
قیمت : 225,000 تومان
765-نظارت بر خدمات گردشگری
765-نظارت بر خدمات گردشگری
قیمت : 225,000 تومان
764-مدیریت مقابله با بیوتروریزم
764-مدیریت مقابله با بیوتروریزم
قیمت : 275,000 تومان
763-مدیریت مراکز مراقبتی و پرورشی کودکان
763-مدیریت مراکز مراقبتی و پرورشی کودکان
قیمت : 225,000 تومان
758-سرمایه گذاری مالی
758-سرمایه گذاری مالی
قیمت : 275,000 تومان
757-سرمایه گذاری مالی
757-سرمایه گذاری مالی
قیمت : 275,000 تومان
757-توانمندسازی معلولین
757-توانمندسازی معلولین
قیمت : 225,000 تومان
756-پیشگیری و کاهش اثرات زلزله
756-پیشگیری و کاهش اثرات زلزله
قیمت : 0 تومان
755-پیشگیری از اعتیاد در محیط های خاص
755-پیشگیری از اعتیاد در محیط های خاص
قیمت : 0 تومان
754-پیشگیری از اعتیاد
754-پیشگیری از اعتیاد
قیمت : 225,000 تومان
753-پیشگیری از اسیب های اجتماعی
753-پیشگیری از اسیب های اجتماعی
قیمت : 225,000 تومان
752-بهینه سازی لجستیک بنادر
752-بهینه سازی لجستیک بنادر
قیمت : 225,000 تومان
751-بهداشت روانی و اجتماعی در بحران
751-بهداشت روانی و اجتماعی در بحران
قیمت : 275,000 تومان
750-ارتقا سلامت جنسی کودکان و نوجوانان
750-ارتقا سلامت جنسی کودکان و نوجوانان
قیمت : 0 تومان
655-روش های تلفیقی کنترل آفات گیاهی
655-روش های تلفیقی کنترل آفات گیاهی
قیمت : 0 تومان
654-دامپروری ارگانیک
654-دامپروری ارگانیک
قیمت : 0 تومان
653-تولید فراورده های نوین لبنی
653-تولید فراورده های نوین لبنی
قیمت : 0 تومان
652-تولید برنج ارگانیک
652-تولید برنج ارگانیک
قیمت : 0 تومان
615-بیوتکنولوژی آبزیان
615-بیوتکنولوژی آبزیان
قیمت : 0 تومان