فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

5521 - روانشناسی بالینی ( ارشد بهداشت )
5521 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته روانشناسی بالینی
قیمت : 865,000 تومان
5520 - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی ( ارشد بهداشت )
5520 - کارشناسی ارشد رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
قیمت : 865,000 تومان
5549 - خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ، هماتولوژی ( ارشد بهداشت )
5549 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)
قیمت : 865,000 تومان
5519 - حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ( ارشد بهداشت )
5519 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
قیمت : 765,000 تومان
5518 - تکنولوژی گردش خون ( ارشد بهداشت )
5518 - کارشناسی ارشد وزارت بهداش رشته تکنولوژی گردش خون
قیمت : 865,000 تومان
5517 - ارشد تکنولوژی تصویر برداری مغناطیسی (MRI) ( ارشد بهداشت )
5517 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته تکنولوژی تصویر برداری مغناطیسی(MRI)
قیمت : 765,000 تومان
5563 - پرستاری سالمندی ( ارشد بهداشت )
5563 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته پرستاری سالمندی
قیمت : 815,000 تومان
5559 - پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان ( ارشد بهداشت )
5559 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
قیمت : 815,000 تومان
12 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته بینایی سنجی
12 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته بینایی سنجی
قیمت : 0 تومان
5511 -ارزیابی فناوری سلامت (HTA) ( ارشد بهداشت )
5511 -ارزیابی فناوری سلامت (HTA) ( ارشد بهداشت )
قیمت : 865,000 تومان
5510 - انفورماتیک پزشکی ( ارشد بهداشت )
5510 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته انفورماتیک پزشکی
قیمت : 865,000 تومان
5508 - ارگونومی ( ارشد بهداشت )
5508 - ارگونومی ( ارشد بهداشت )
قیمت : 815,000 تومان
5503 - آموزش پزشکی ( ارشد بهداشت )
5503 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته آموزش پزشکی
قیمت : 765,000 تومان
5501 - آموزش بهداشت ( ارشد بهداشت )
5501 - آموزش بهداشت ( ارشد بهداشت ) با 8 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 815,000 تومان