فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

ارشد وزارت بهداشت رشته مدیریت دارو Mba
ارشد وزارت بهداشت رشته مدیریت دارو Mba
قیمت : 395,000 تومان
5555 - پرستاری داخلی و جراحی ( ارشد بهداشت )
5555 - ارشد وزارت بهداشت رشته پرستاری داخلی و جراحی
قیمت : 815,000 تومان
5572 - علوم داروهای پرتوزا ( ارشد بهداشت )
5572 – کارشناسی ارشد وزارت بهداشت علوم داروهای پرتوزا
قیمت : 815,000 تومان
5573 - شیمی دارویی ( ارشد بهداشت )
5573 – کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شیمی دارویی
قیمت : 815,000 تومان
5545 - بیوشیمی بالینی ( ارشد بهداشت )
5545 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته بیوشیمی بالینی
قیمت : 815,000 تومان
5513 - بهداشت و ایمنی مواد غذایی ( ارشد بهداشت )
5513 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی
قیمت : 865,000 تومان
5507 - اقتصاد بهداشت ( ارشد بهداشت )
5507 - اقتصاد بهداشت ( ارشد بهداشت )
قیمت : 815,000 تومان
5506 - ارشد اعضای مصنوعی
5506 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی
قیمت : 715,000 تومان
5553 - انگل شناسی ( ارشد بهداشت )
5553 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته انگل شناسی
قیمت : 915,000 تومان
5502 - آمار زیستی ( ارشد بهداشت )
5502 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته آمار زیستی
قیمت : 765,000 تومان
5552 - ویروس شناسی پزشکی ( ارشد بهداشت )
5552 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته ویروس شناسی پزشکی
قیمت : 915,000 تومان
5542 - ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ( ارشد بهداشت )
5542 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE)
قیمت : 121,500 تومان
56 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته مهندسی بیمارستان
56 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته مهندسی بیمارستان
قیمت : 0 تومان
5541 - مهندسی بهداشت حرفه ای ( ارشد بهداشت )
5541 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته مهندسی بهداشت حرفه ای با 8 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 865,000 تومان
5540 - مهندسی پزشکی گرایش زیست مواد ( ارشد بهداشت )
5540 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته مهندسی پزشکی (زیست مواد)
قیمت : 865,000 تومان
5538 - مدیریت توانبخشی ( ارشد بهداشت )
5538 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته مدیریت توانبخشی
قیمت : 615,000 تومان
5537 - مددکاری اجتماعی ( ارشد بهداشت )
5537 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته مددکاری اجتماعی
قیمت : 815,000 تومان
50 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته مشاوره در مامائی
50 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته مشاوره در مامائی
قیمت : 465,000 تومان