فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1217 - آزمون آزمایشی آنلاین علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک دریا)
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري علوم دریایی و اقیانوسی
قیمت : 320,000 تومان
1216 - آزمون آزمایشی محیط ریست دریا
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه محیط زیست دریا
قیمت : 320,000 تومان
1209 - آزمون آزمایشی آنلاین علوم کامپیوتر
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري علوم کامپیوتر
قیمت : 320,000 تومان
1208 -  آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه ریاضی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه ریاضی
قیمت : 320,000 تومان
1207 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه آمار
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه آمار
قیمت : 320,000 تومان
1205 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه فوتونیک
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه فتونیک
قیمت : 320,000 تومان
1204 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه فیزیک
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه فیزیک
قیمت : 320,000 تومان
1203 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه شیمی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه زبان و ادبيات فارسي کد 1101
قیمت : 320,000 تومان
1202 - آژمون آزمایشی آنلاین مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه زبان و ادبيات فارسي کد 1101
قیمت : 320,000 تومان