فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1264- آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مهندسی عمران
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی عمران
قیمت : 320,000 تومان
1292 -  آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري ایمنی و بازرسی فنی
قیمت : 320,000 تومان
1290 -آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
قیمت : 320,000 تومان
1277 - آزمون آزمایشی آنلاین  مجموعه مهندسی کامپیوتر
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی کامپیوتر
قیمت : 320,000 تومان
1285 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري بیوتکنولوژی و داروسازی
قیمت : 320,000 تومان
1276 - آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی فناوری اطلاعات
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مهندسی فناوری اطلاعات
قیمت : 320,000 تومان
1273 - آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی مواد - نانو مواد
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مهندسی مواد نانو مواد
قیمت : 320,000 تومان
1272 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مهندسی مواد
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی مواد
قیمت : 320,000 تومان
1267 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مهندسی مکانیک
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی مکانیک
قیمت : 320,000 تومان
1262 - آزمون آزمایشی آنلاین مدیریت در سوانح طبیعی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري در سوانح طبیعی
قیمت : 320,000 تومان
1259 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مهندسی صنایع
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی صنایع
قیمت : 320,000 تومان
1257 - آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی شیمی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مهندسی شیمی
قیمت : 320,000 تومان
1251 - آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی برق
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مهندسی برقی
قیمت : 320,000 تومان