فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1148 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مدیریت اجرایی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مدیریت اجرایی
قیمت : 320,000 تومان
1142 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مدیریت
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مدیریت
قیمت : 320,000 تومان
1140 - آزمون آزمایشی آنلاین  پژوهش علوم اجتماعی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري پژوهش علوم اجتماعی
قیمت : 320,000 تومان
1137 - آزمون آزمایشی مطالعات زنان
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مطالعات زنان
قیمت : 320,000 تومان
1134 - آژمون آزمایشی حسابداری
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري حسابداری کد 1134
قیمت : 240,000 تومان
1133 - آزمون آزمایشی مجموعه روانشناسی کلیه گرایش ها
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه روانشناسی گرایش های عمومی ، بالینی ، سنجش و اندازه گیری ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ،روانشناسی بالینی کودک و نوجوانی
قیمت : 320,000 تومان
1121 - آزمون آزمایشی مجموعه زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان انگلیسی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان انگلیسی کد 1121
قیمت : 320,000 تومان
1117 - آزمون آزمایشی مجموعه علوم تربیتی (1)
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه علوم تربیتی کد 1117
قیمت : 320,000 تومان
1110 - آزمون آزمایشی مجموعه زبان شناسی ارشد سراسری
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه زبان شناسی کد 1110
قیمت : 320,000 تومان
1108 - آزمون آزمایشی مجموعه علوم اجتماعی - کلیه گرایش ها ارشد سراسری
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه علوم اجتماعی کد 1108
قیمت : 320,000 تومان
1107 - آزمون آزمایشی مجموعه تاریخ
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه تاریخ
قیمت : 320,000 تومان
1105 - آزمون آزمایشی  مجموعه علوم اقتصادی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه علوم اقتصادی کد 1105
قیمت : 320,000 تومان
1101 - آزمون آزمایشی مجموعه زبان و ادبیات فارسی
بودجه بندی 8 مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان و ادبیات فارسی کد 1101
قیمت : 320,000 تومان