فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1503 - قارچ شناسی ارشد سراسری
1503 - قارچ شناسی ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 865,000 تومان
1509 - بیوشیمی بالینی (ارشد سراسری )
کارشناسی ارشد سراسری بیوشیمی بالینی
قیمت : 865,000 تومان
1508 - بهداشت آبزیان
1508– کارشناسی ارشد سراسری بهداشت آبزیان با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 865,000 تومان
1507 - بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
1507– کارشناسی ارشد سراسری بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 865,000 تومان
1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی
1506– کارشناسی ارشد سراسری ایمنی شناسی دامپزشکی
قیمت : 865,000 تومان
1505 - باکتری شناسی دامپزشکی
1505– کارشناسی ارشد سراسری باکتری شناسی دامپزشک با آزومون آزمایشی آنلاین
قیمت : 865,000 تومان
1504 - بافت شناسی دامپزشکی
1504– کارشناسی ارشد سراسری بافت شناسی دامپزشکی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 865,000 تومان
1502 - فیزیولوژی دامپزشکی
1502– کارشناسی ارشد سراسری فیزیولوژی دامپزشکی
قیمت : 865,000 تومان
1501 - انگل شناسی دامپزشکی
1501– کارشناسی ارشد سراسری انگل شناسی دامپزشکی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 865,000 تومان