فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1215 - علوم محیط زیست ارشد سراسری
1215 - علوم محیط زیست ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1207 - مجموعه آمار  ارشد سراسری
1207 - مجموعه آمار ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1206 - زیست شناسی گرایش ؟ ارشد سراسری
1206 - زیست شناسی گرایش ؟ ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 865,000 تومان
1201 - مجموعه زمین شناسی کلیه گرایش ها ارشد سراسری
1201 - مجموعه زمین شناسی کلیه گرایش ها ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1219– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم شناختی
1219– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم شناختی با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1218 - مجموعه تاریخ و فلسفه علم
1218 - مجموعه تاریخ و فلسفه علم با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1217 - علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا)
1217 - علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا) با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
1216 - مجموعه زیست شناسی دریا ارشد سراسری
1216 - مجموعه محیط زیست دریا ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1214– زیست شناسی جانوری
1214– کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی –علوم جانوری
قیمت : 965,000 تومان
1213– زیست شناسی گیاهی
1213– کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی – علوم گیاهی
قیمت : 965,000 تومان
1209– علوم کامپیوتر
1209– کارشناسی ارشد سراسری علوم کامپیوتر با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1208– مجموعه ریاضی
1208– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه ریاضی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1205– مجموعه فوتونیک
1205– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه فوتونیک
قیمت : 765,000 تومان
1204– مجموعه فیزیک
1204– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه فیزیک با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1203– مجموعه شیمی - سایر گرایش ها
1203– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه شیمی گرایش های شیمی فیزیک , شیمی آلی, شیمی معدنی, شیمی تجزیه, فیتوشیمی, آموزش شیمی, شیمی دریا, شیمی پلیمر با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1203 - مجموعه شیمی گرایش های شیمی کاربردی، نانوشیمی، پیشرانه ها
1203 - مجموعه شیمی گرایش های شیمی کاربردی , نانوشیمی , پیشرانه ها با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 865,000 تومان
1202 - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
1202– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه ژئوفیزیک و هوا شناسی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان