فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1361 - مدیریت پروژه و ساخت ارشد سراسری
1361 - مدیریت پروژه و ساخت ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 715,000 تومان
1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی گرایش صنایع دستی
1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی گرایش صنایع دستی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
1364 - طراحی پارچه و لباس
کارشناسی ارشد سراسری طراحی پارچه و لباس
قیمت : 815,000 تومان
1363 - مجموعه فرش
1363- کارشناسی ارشد سراسری مجموعه فرش
قیمت : 615,000 تومان
1356 - نمایش عروسکی
1356 - کارشناسی ارشد سراسری نمایش عروسکی
قیمت : 0 تومان
1362 - طراحی صنعتی
1362 - کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
قیمت : 0 تومان
1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
قیمت : 0 تومان
1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی گرایش فلسفه هنر و هنر اسلامی
1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی گرایش فلسفه هنر و هنر اسلامی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی گرایش پژوهش هنر
1359 - کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی گرایش پژوهش هنر
قیمت : 815,000 تومان
1352 - مجموعه معماری گرایشهای 4، 5 و 6
1352 - کارشناسی ارشد سراسری مجموعه معماری گرایشهای مطالعات معماری ایران , بازسازی پس از سانحه , معماری داخلی
قیمت : 765,000 تومان
1352 - مجموعه معماری گرایشهای 1، 2 و 3
1352 - کارشناسی ارشد هنر مجموعه معماری گرایشهای مهندسی معماری, معماری منظر , مهندسی معماری اسلامی
قیمت : 765,000 تومان
1358 - هنرهای تصویری - صنایع دستی - مرمت
1358 - هنرهای تصویری - صنایع دستی - مرمت
قیمت : 815,000 تومان
1357 - کارگردانی تولید سیما سینما ادبیات نمایشی
1357 - کارگردانی تولید سیما سینما ادبیات نمایشی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
1353 - مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
1353–کارشناسی ارشد سراسری مرمت واحیای بناها و بافت های تاریخی
قیمت : 765,000 تومان
1351 - طراحی شهری
1351– کارشناسی ارشد سراسری طراحی شهری
قیمت : 715,000 تومان
1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای
1350– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای
قیمت : 715,000 تومان