فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1308 - مهندسی کشاورزی - علوم خاک
1308– ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – علوم خاک با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1307 - مهندسی منابع طبیعی جنگلداری
1307– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی منابع طبیعی جنگلداری
قیمت : 765,000 تومان
1306 - مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی
1306– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی
قیمت : 765,000 تومان
1305 - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1305– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1304 - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
1304– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1303 – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
1303– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کشاورزی و اصلاح نباتات با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1302– مهندسی کشاورزی آبیاری زهکشی  منابع آب
1302– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی آبیاری زهکشی منابع آب با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان