فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1328– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز
1328– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز
قیمت : 865,000 تومان
1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری -گرایش مرتعداری
1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری -گرایش مرتعداری با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری -گرایش آبخیزداری
1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری -گرایش آبخیزداری با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب گرایش های 3 و 4 و 5
1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب گرایش های حفاظت و اصلاح چوب , بیولوژی و آناتومی چوب , صنایع خمیر و کاغذ
قیمت : 765,000 تومان
1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب گرایش های 1 و 2
1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب گرایش های صنایع چوب , فراورده های چند سازه چوب
قیمت : 765,000 تومان
1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات سایر گرایش ها به جز تکثیر و پرورش آبزیان
1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات گرایش های فرآوری محصولات شیلاتی , بومشناسی آبزیان شیلاتی , صید و بهره وری آبزیان
قیمت : 815,000 تومان
1327 - مدیریت کشاورزی
1327– کارشناسی ارشد سراسری مدیریت کشاورزی
قیمت : 765,000 تومان
1326 - مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف های هرز
1326– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف های هرز
قیمت : 765,000 تومان
1325 - مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی
1325– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی
قیمت : 765,000 تومان
1324 - مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
1324– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1323 - مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی
1323– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1322 - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
1322– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1321 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق بیایانی
1321– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق بیایانی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1319 - مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1319– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشین های کشاورزی
قیمت : 765,000 تومان
1317 - مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1317– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1315 - مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
1315– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 915,000 تومان
1314 - مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
1314– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - حشره شناسی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1313 - مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
1313– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1309 - مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دامی
1309– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دامی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان