فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1113 - الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی ارشد سراسری
1113– کارشناسی ارشد سراسری الهیات ومعارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1112 - الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ارشد سراسری
1112– کارشناسی ارشد سراسری الهیات ومعارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
1111 -علوم قرآن و حدیث ارشد سراسری
1111– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
1110 - مجموعه زبان شناسی ارشد سراسری
1110– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان شناسی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 665,000 تومان
1109 - فرهنگ و زبان های باستانی ارشد سراسری
1109– کارشناسی ارشد سراسری فرهنگ و زبان های باستانی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
1107 - مجموعه تاریخ ارشد سراسری
1107– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه تاریخ با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد سراسری
1106– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
قیمت : 765,000 تومان
1105 - مجموعه علوم اقتصادی ارشد سراسری
1105– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم اقتصادی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1104 - مجموعه زبان عربی ارشد سراسری
1104– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان عربی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
1103 - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ارشد سراسری
1103– کارشناسی ارشد سراسری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1101 - مجموعه زبان و ادبیات فارسی ارشد سراسری
1101– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان و ادبیات فارسی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 715,000 تومان