فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1117 - مجموعه علوم تربیتی (1) گرایش های آموزش بزرگسالان , تحقیقات, تکنولوژی
1117 - مجموعه علوم تربیتی (1) گرایش های آموزش بزرگسالان , تحقیقات آموزشی , تکنولوژی آموزشی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1117 - مجموعه علوم تربیتی (1) گرایش های برنامه ریزی,تعلیم و تربیت, مدیریت آموزشی
1117 - مجموعه علوم تربیتی (1) گرایش های برنامه ریزی درسی , تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی ) , مدیریت آموزشی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1117 - مجموعه علوم تربیتی (1) گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
1117 - مجموعه علوم تربیتی (1) گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1116 - مجموعه فلسفه گرایش های فلسفه و منطق , اخلاق ارشد سراسری
1116 - مجموعه فلسفه گرایش های فلسفه و منطق , اخلاق با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1116 - مجموعه فلسفه گرایش های فلسفه و فلسفه دین ارشد سراسری
1116 - مجموعه فلسفه گرایش های فلسفه و فلسفه دین با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی گرایش  ادیان و عرفان ارشد سراسری
1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ارشد سراسری
1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
1108 - مجموعه علوم اجتماعی کلیه گرایشها ارشد سراسری
1108 - مجموعه علوم اجتماعی گرایش های مردم شناسی، جامعه شناسی، انقلاب اسلامی ، توسعه روستایی,رفاه اجتماعی,مطالعات فرهنگی,توسعه منطقه ای,دانش اجتماعی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 665,000 تومان
1102 - مجموعه علوم جغرافیایی گرایش های آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی مخاطرات محیطی نظامی پزشکی ارشد سراسری
1102 - مجموعه علوم جغرافیایی گرایش های آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی مخاطرات محیطی نظامی پزشکی
قیمت : 715,000 تومان
1102 - مجموعه علوم جغرافیایی گرایشهای شهری روستایی سیاسی اکوتوریسم و گردشگری ارشد سراسری
1102 - مجموعه علوم جغرافیایی گرایش های جغرافیای شهری روستایی سیاسی اکوتوریسم و گردشگری
قیمت : 715,000 تومان
1152 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
1152– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مدرسی معارف اسلامی
قیمت : 765,000 تومان
1140 - پژوهش علوم اجتماعی
1140– کارشناسی ارشد سراسری پژوهش علوم اجتماعی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 665,000 تومان
1139 - مددکاری اجتماعی
1139– کارشناسی ارشد سراسری مددکاری اجتماعی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1137 - مطالعات زنان
1137– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مطالعات زنان با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 715,000 تومان
1134 - حسابداری
1134– کارشناسی ارشد سراسری حسابداری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1132 - باستان شناسی
1132– کارشناسی ارشد سراسری باستان شناسی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1127 - مجموعه ایرانشناسی
1127– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه ایرانشناسی
قیمت : 665,000 تومان
1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
1125– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مدیریت جهانگردی
قیمت : 865,000 تومان
1119 - علوم کتابداری و اطلاع رسانی
1119– کارشناسی ارشد سراسری علوم کتابداری و اطلاع رسانی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1115 - الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی (فقط برای اهل تسنن) ارشد سراسری
1115– کارشناسی ارشد سراسری الهیات و معارف اسلامی – فقه شافعی(فقط برای اهل تسنن)
قیمت : 455,000 تومان