فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2437 - آزمون آزمایشی  ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی - ترویج کشاورزی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی - ترویج کشاورزی
قیمت : 240,000 تومان
2436 - آزمون آزمایشی زراعت - اصلاح نباتات - اکولوژی گیاهان زراعی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه زراعت - اصلاح نباتات - اکولوژی گیاهان زراعی
قیمت : 240,000 تومان
2433 - آزمون آزمایشی زراعت -اصلاح نباتات - علوم و تکنولوژی بذر
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه زراعت اصلاح نباتات علوم و تکنولوژی بذر کد 2433
قیمت : 240,000 تومان
2432 - آزمون آزمایشی زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولژی گیاهان زراعی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري زراعتد اصلاح نباتات فیزیولوژی گیاهان زراعی
قیمت : 240,000 تومان
2431 - آزمون آزمایشی زراعت - اصلاح نباتات - ژنتیک
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه زراعت اصلاح نباتات ژنتیک
قیمت : 240,000 تومان
2430 - آزمون آزمایشی هواشناسی کشاورزی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه هواشناسی کشاورزی
قیمت : 240,000 تومان
2429 - آزمون آزمایشی علوم و مهندسی آب - منابع آب
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم و مهندسی آّ- منابع آّب
قیمت : 240,000 تومان
2427 - آزمون آزمایشی  علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم و مهندسی آب و زهکشی
قیمت : 280,000 تومان
2426 - آزمون آزمایشی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم دامی - اصلاح نژاد دام
قیمت : 240,000 تومان
2428 - آزمون آزمایشی  علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم و مهندسی آب سازه های آبی
قیمت : 240,000 تومان
2425 - آزمون آزمایشی علوم دامی - تغذیه دام
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم دامی - تغذیه دام
قیمت : 280,000 تومان
2424 - آزمون آزمایشی علوم دامی - فیزیولوژی دام
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم دامی - فیزیولوژی دام
قیمت : 240,000 تومان
2416 - آزمون آزمایشی اقتصاد کشاورزی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه اقتصاد کشاورزی
قیمت : 240,000 تومان
2408 -  آزمون آزمایشی مجموعه علوم باغبانی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
قیمت : 280,000 تومان
2401 - آزمون آزمایشی مجموعه محیط زیست
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه محیط زیست
قیمت : 280,000 تومان