فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2420- مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری خاک (دکتری سراسری و آزاد)
2420- مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری خاک (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
پکیج پروفیشنال قبولی در آزمون دکتری سراسری ۹۵ ویژه کلیه داوطلبان کد 8989
پکیج پروفیشنال قبولی در آزمون دکتری سراسری ۹۵ ویژه کلیه داوطلبان با 100% گارانتی اثربخشی کد 8989
قیمت : 79,000 تومان
پک حرفه ای قبولی در آزمون دکتری آزاد 95 ویژه کلیه داوطلبان کد 9595
پک حرفه ای قبولی در آزمون دکتری آزاد 95 شامل: 1- دفترچه سوالات 93 یا 94 دکتری آزاد 2- تکنیک تریز و ... این پک حرفه ای 100% گارانتی اثربخشی دارد
فایلها به صورت ایمیل به شما ارسال میشوند
قیمت : 58,000 تومان
پک حرفه ای قبولی در آزمون دکتری آزاد 95 ویژه کلیه داوطلبان کد 8787
پک حرفه ای قبولی در آزمون دکتری آزاد 95 شامل: 1- نکات حیاتی روز کنکور و سرجلسه کنکور 2- تکنیک تریز و ... این پک حرفه ای 100% گارانتی اثربخشی دارد
فایلها به صورت ایمیل به شما ارسال میشوند
قیمت : 58,000 تومان
پک حرفه ای قبولی در آزمون دکتری آزاد 95 ویژه داوطلبان سنجش امیرکبیر کد 9898
پک حرفه ای قبولی در آزمون دکتری آزاد 95 شامل: 1- دفترچه سوالات 93 یا 94 دکتری آزاد 2- تکنیک تریز و ... این پک حرفه ای 100% گارانتی اثربخشی دارد
قیمت : 38,000 تومان
پک حرفه ای قبولی در آزمون دکتری آزاد 95 ویژه کلیه داوطلبان کد 9899
پک حرفه ای قبولی در آزمون دکتری آزاد 95 شامل: 1- دفترچه سوالات 93 یا 94 دکتری آزاد 2- تکنیک تریز و ... این پک حرفه ای 100% گارانتی اثربخشی دارد
قیمت : 58,000 تومان
2452 - آزمون آزمایشی علوم طیور
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم طیور
قیمت : 280,000 تومان
2451 -  آزمون آزمایشی کشاورزی هسته ای
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري کشاورزی هسته ای
قیمت : 240,000 تومان
2449 -  آزمون آزمایشی مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی - بیابان زدایی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی کد 2449
قیمت : 240,000 تومان
2450 -  آزمون آزمایشی مرتع داری و آبخیز داری و بیابان زدایی - آبخیزداری
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مرتع داری آبخیز داری بیابان زدایی
قیمت : 240,000 تومان
2448 - آزمون آزمایشی  مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی - علوم مرتع
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مرتع داری و بیابان زدایی علوم مرتع
قیمت : 200,000 تومان
2447 - آزمون آزمایشی شیلات - تولید و بهره برداری - صید
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري شیلات تولید و بهره برداری صید
قیمت : 240,000 تومان
2446 - آزمون آزمایشی شیلات - بوم شناسی آبزیان شیلاتی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه شیلات -بوم شناسی آبزیان شیلاتی کد 2446
قیمت : 240,000 تومان
2445 - آزمون آزمایشی شیلات - فرآوری محصولات شیلاتی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري شیلات فرآوری محصولات شیلاتی کد 2445
قیمت : 240,000 تومان
2444 - آزمون آزمایشی شیلات - تکثیر و پرورش
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري شلات تکثیر و پرورش کد 2444
قیمت : 200,000 تومان
2443 - آزمون آزمایشی جنگلداری - جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري جنگلداری - جنگل شناسی و اکولوژی
قیمت : 200,000 تومان
2442 - آزمون آزمایشی علوم جنگل - مهندسی جنگل
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم جنگل - مهندسی جنگل کد 2442
قیمت : 200,000 تومان
2441 - آزمون آزمایشی علوم جنگل
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم جنگل کد 2441
قیمت : 200,000 تومان
2439 - آزمون آزمایشی حشره شناسی کشاورزی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه حشره شناسی کشاورزی
قیمت : 280,000 تومان
2438 - آزمون آزمایشی ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی - توسعه روستایی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی
قیمت : 240,000 تومان