فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4920 - مهندسی ورزش ( ارشد آزاد )
4920 - مهندسی ورزش ( ارشد آزاد ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
4690 - مدیریت در سوانح طبیعی ارشد آزاد
4690 - مدیریت در سوانح طبیعی ارشد آزاد با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
4760 - مجموعه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید بدون دروس 3 و 5 - ارشد آزاد
4760– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی مکانیک گرایش 2: مهندسی مکانیک - ساخت و تولید بدون دروس 3 و 5 با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
4910 - مهندسی هوافضا ( ارشد آزاد )
4910 –کارشناسی ارشد آزاد مهندسی هوافضا
قیمت : 665,000 تومان
4900 - مهندسی معماری کشتی ( ارشد آزاد )
4900– کارشناسی ارشد آزاد مهندسی معماری کشتی
قیمت : 615,000 تومان
4890 - مهندسی فرآوری و انتقال گاز ( ارشد آزاد )
4890– کارشناسی ارشد آزاد مهندسی فرآوری و انتقال گاز با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
4880 - مهندسی طراحی محیط زیست ( ارشد آزاد )
4880 - کارشناسی ارشد آزاد مهندسی طراحی محیط زیست
قیمت : 815,000 تومان
4870 - مهندسی شیمی گرایش ایمنی، HSE ( ارشد آزاد )
4870– کارشناسی ارشد آزاد مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
قیمت : 815,000 تومان
4860 - مهندسی پزشکی - بیومتریال ارشد آزاد
4860– کا رشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی - بیومتریال با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
4850 - مهندسی پزشکی - توانبخشی ارشد آزاد
4850– کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی - توانبخشی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
4840 - مهندسی پزشکی - مهندسی بافت ارشد آزاد
4840– کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی - مهندسی بافت با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
4830 - مهندسی پزشکی - بیومکانیک ارشد آزاد
4830– کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی - بیومکانیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
4820 - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ارشد آزاد
4820– کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
4810 - مجموعه مهندسی هسته ای گرایش های راکتور ، مواد،چرخه سوخت
4810– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی هسته ای - گرایش ها: راکتور، مواد و چرخه سوخت----------(در هنگام خرید بسته ، حتما گرایش مورد نظر خود را در قسمت توضیحات یادداشت فرمایید)
قیمت : 615,000 تومان
4810 - مجموعه مهندسی هسته ای گرایش پرتوپزشکی ارشد آزاد
4810– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی هسته ای - گرایش 1: مهندسی هسته ای - مهندسی پرتوپزشکی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
4800 - مجموعه مهندسی نقشه برداری ارشد آزاد
4800– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی نقشه برداری
قیمت : 665,000 تومان
4790 - مجموعه مهندسی نفت کلیه گرایشها ارشد آزاد
4790– مهندسی نفت گرایش ها: مهندسی نفت کلیه گرایشها
قیمت : 615,000 تومان
4780 - مجموعه مهندسی نساجی کلیه گرایشها
4780– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی نساجی کلیه گرایشها
قیمت : 815,000 تومان
4770 - مجموعه مهندسی مواد ارشد آزاد
4770– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی مواد با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 565,000 تومان
4760 - مجموعه مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی ارشد آزاد
4760– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی مکانیک گرایش 3: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان