فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2424- علوم دامی (دکتری سراسری و آزاد)
2424- علوم دامی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2419- صنایع خمیر و کاغذ (دکتری سراسری و آزاد)
2419- صنایع خمیر و کاغذ (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2418- فرآورده های چندسازه چوب (دکتری سراسری و آزاد)
2418- فرآورده های چندسازه چوب (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2412- علوم و مهندسی صنایع غذایی  (دکتری سراسری و آزاد)
2412- علوم و مهندسی صنایع غذایی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2352- مهندسی نفت (دکتری سراسری و آزاد)
2352- مهندسی نفت (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 795,000 تومان
2726- بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2726- بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2721- سم شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2721- سم شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2713- اپیدمیولوژی (دکتری سراسری و آزاد)
2713- اپیدمیولوژی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2357- مهندسی کامپیوتر- شبکه و رایانش (دکتری سراسری و آزاد)
2357- مهندسی کامپیوتر- شبکه و رایانش (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2351- مهندسی نفت- اکتشاف (دکتری سراسری و آزاد)
2351- مهندسی نفت- اکتشاف (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 795,000 تومان
2505- مرمت آثار و اشیای تاریخی (دکتری سراسری و آزاد)
2505- مرمت آثار و اشیای تاریخی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2504- پژوهش هنر (دکتری سراسری و آزاد)
2504- پژوهش هنر (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2502- معماری (دکتری سراسری و آزاد)
2502- معماری (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2449- مدیریت و کنترل بیابان (دکتری سراسری و آزاد)
2449- مدیریت و کنترل بیابان (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2431- ژنتیک و به نژادی گیاهی (دکتری سراسری و آزاد)
2431- ژنتیک و به نژادی گیاهی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2427- علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی (دکتری سراسری و آزاد)
2427- علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2421- مدیریت منابع خاک (دکتری سراسری و آزاد)
2421- مدیریت منابع خاک (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2420- مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری خاک (دکتری سراسری و آزاد)
2420- مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری خاک (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2406- علوم و مهندسی باغبانی (دکتری سراسری و آزاد)
2406- علوم و مهندسی باغبانی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2404- مهندسی مکانیم بیوسیستم (دکتری سراسری و آزاد)
2404- مهندسی مکانیم بیوسیستم (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان