فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

6126 - برنامه ریزی منطقه ای ( ارشد آزاد )
6126 - برنامه ریزی منطقه ای ( ارشد آزاد ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 565,000 تومان
6133– ارتباط تصویری ( ارشد آزاد )
6133– ارشد آزاد ارتباط تصویری با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 565,000 تومان
6132– عملی نقاشی ( ارشد آزاد )
6132– ارشد آزاد عملی نقاشی با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 565,000 تومان
6131– تصویر سازی ( ارشد آزاد )
6131– ارشد آزاد تصویر سازی با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 565,000 تومان
6130 – طراحی صنعتی ( ارشد آزاد )
6130– ارشد آزاد طراحی صنعتی با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 565,000 تومان
6129– هنرهای ساخت و معماری ( ارشد آزاد )
6129– ارشد آزاد هنرهای ساخت و معماری با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 565,000 تومان
6128 - نوازندگی ساز جهانی
6128 - کارشناسی ارشد آزاد نوازندگی ساز جهانی
قیمت : 0 تومان
6127 - مجموعه هنرهای نمایشی
6127 - کارشناسی ارشد آزاد مجموعه هنرهای نمایشی
قیمت : 0 تومان
6125 - مجموعه معماری ( ارشد آزاد )
6125–کارشناسی ارشد آزاد مجموعه معماری
قیمت : 615,000 تومان
6124 - مجموعه مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
6124 - کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
قیمت : 0 تومان
6123 - مجموعه طراحی شهری ( ارشد آزاد )
6123– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه طراحی شهری
قیمت : 565,000 تومان
6122 - مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای ( ارشد آزاد )
6122– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای
قیمت : 565,000 تومان
6121 - طراحی فضاهای آموزشی
6121 - کارشناسی ارشد آزاد طراحی فضاهای آموزشی
قیمت : 0 تومان
6120 - طراحی پارچه و لباس ( ارشد آزاد )
6120 - کارشناسی ارشد آزاد طراحی پارچه و لباس
قیمت : 765,000 تومان
6119 - تاریخ هنر ایران باستان ( ارشد آزاد )
6119 – کارشناسی ارشد آزاد تاریخ هنر ایران باستان
قیمت : 665,000 تومان
6118 - پژوهش هنر ( ارشد آزاد )
6118– کارشناسی ارشد آزاد پژوهش هنر
قیمت : 665,000 تومان