فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

3640– فتونیک ارشد آزاد
3640– ارشد آزاد فتونیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 615,000 تومان
3610-مجموعه فیزیک ارشد آزاد
3610- کارشناسی ارشد آزاد مجموعه فیزیک
قیمت : 665,000 تومان
3600-علوم دریایی و اقیانوسی / فیزیک دریا ارشد آزاد
3600- کارشناسی ارشد آزاد علوم دریایی و اقیانوسی / فیزیک دریا----------(در هنگام خرید بسته ، حتما گرایش مورد نظر خود را در قسمت توضیحات یادداشت فرمایید)
قیمت : 565,000 تومان
1319-مجموعه علوم شناختی
1319- کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی
قیمت : 485,000 تومان
3630 - علوم محیط زیست ارشد آزاد
3630 - کارشناسی ارشد آزاد علوم محیط زیست
قیمت : 665,000 تومان
3620 - هواشناسی ارشد آزاد
3620– کارشناسی ارشد آزاد هواشناسی
قیمت : 565,000 تومان
3590 - مجموعه شیمی گرایش تجزیه،معدنی،فیزیک،آلی،فیتوشیمی،پلیمر ارشد آزاد
3590 -ارشد آزاد شیمی گرایش های : تجزیه و معدنی و فیزیک و آلی و فیتوشیمی و پلیمر با آزمون آزمایشی آنلاین----------(در هنگام خرید بسته ، حتما گرایش مورد نظر خود را در قسمت توضیحات یادداشت فرمایید)
قیمت : 565,000 تومان
3590 - مجموعه شیمی گرایش های-کاربردی- نانو-دریا  ارشد آزاد
3590 -ارشد آزاد شیمی گرایش های شیمی کاربردی- نانو شیمی-شیمی دریا با آزمون آزمایشی آنلاین----------(در هنگام خرید بسته ، حتما گرایش مورد نظر خود را در قسمت توضیحات یادداشت فرمایید)
قیمت : 715,000 تومان
3540 - مجموعه ژئوفیزیک ارشد آزاد
3540– کارشناسی ارشد آزاد ژئوفیزیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 565,000 تومان
3580 - مجموعه زیست شناسی دریا ارشد آزاد
3580 - مجموعه کارشناسی ارشد آزاد زیست شناسی دریا
قیمت : 715,000 تومان
3570 - مجموعه زیست شناسی گرایش زیست فناوری دریا ارشد آزاد
3570– کارشناسی ارشد آزاد زیست شناسی گرایش زیست فناوری دریا با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
3570 - مجموعه زیست شناسی سایر گرایش ها به جز زیست دریا ارشد آزاد
3570 - مجموعه زیست شناسی سایر گرایش ها به جز زیست دریا ارشد آزاد
قیمت : 815,000 تومان
3560 - مجموعه زمین شناسی کلیه گرایشها
3560 - کارشناسی ارشد آزاد زمین شناسی کلیه گرایشها
قیمت : 615,000 تومان
3550– ارشد آزاد ریاضی ارشد آزاد
3550– کارشناسی ارشد آزاد ریاضی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
3530 - علوم کامپیوتر گرایش علوم - مهندسی دانش ارشد آزاد
3530– ارشد آزاد علوم کامپیوتر گرایش: علوم کامپیوتر - مهندسی دانش با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان----------(در هنگام خرید بسته ، حتما گرایش مورد نظر خود را در قسمت توضیحات یادداشت فرمایید)
قیمت : 665,000 تومان
3510 - آمار ریاضی ارشد آزاد
3510– کارشناسی ارشد آزاد آمار ریاضی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان