فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

50394 - اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی محیط زیست ( ارشد آزاد )
50394 - اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی محیط زیست
قیمت : 565,000 تومان
50393 - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی ( ارشد آزاد )
50393 - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
قیمت : 565,000 تومان
50392 اقتصاد کشاورزی اقتصاد تولید  و مدیریت واحد کشاورزی ( ارشد آزاد )
50392 اقتصاد کشاورزی اقتصاد تولید و مدیریت واحد کشاورزی
قیمت : 565,000 تومان
50391 - اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی ( ارشد آزاد )
50391 - اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
قیمت : 565,000 تومان
50365 - مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی ( ارشد آزاد )
50365 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
50341 - مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی ( ارشد آزاد )
50341 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – حشره شناسی کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
50343 - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی ( ارشد آزاد )
50343 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی
قیمت : 565,000 تومان
50342 - مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزی ( ارشد آزاد )
50342 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشین های کشاورزی
قیمت : 565,000 تومان
50617 - هواشناسی کشاورزی ( ارشد آزاد )
50617 – کارشناسی ارشد آزاد – هواشناسی کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
50383 - مهندسی کشاورزی-خاک شناسی-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
50383 –کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – خاک شناسی گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
قیمت : 615,000 تومان
50382 - مهندسی کشاورزی - خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک ( ارشد آزاد )
50382 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – خاک شناسی گرایش فیزیک و حفاظت خاک با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
50381-مهندسی کشاورزی-خاک شناسی-پیدایش, رده بندی خاک ( ارشد آزاد )
50381 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – خاک شناسی گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
50380-مهندسی کشاورزی-خاک شناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک ( ارشد آزاد )
50380 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی - خاک شناسی گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
50363 - مهندسی کشاورزی - سازه های آبی ( ارشد آزاد )
50363 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – سازه های آبی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
50362 - مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب ( ارشد آزاد )
50362 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
50360 - مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی ( ارشد آزاد )
50360 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
50414-مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی-مهندسی صنایع غذایی ( ارشد آزاد )
50414 – ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
50411 - مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - میکروبیولوژی ( ارشد آزاد )
50411 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
50410 - مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی ( ارشد آزاد )
50410 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
50408 - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی ( ارشد آزاد )
50408 – کارشناسی ارشد آزاد – مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان