فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

9137 - بیوشیمی بالینی ( ارشد آزاد )
9137 - بیوشیمی بالینی ( ارشد آزاد ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 715,000 تومان
9138 - بهداشت آبزیان ( ارشد آزاد )
9138 - بهداشت آبزیان ( ارشد آزاد )
قیمت : 715,000 تومان
9135 - پیشگیری بیماری های دامی ( ارشد آزاد )
9135 - پیشگیری بیماری های دامی ( ارشد آزاد ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 715,000 تومان
9134 - بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ( ارشد آزاد )
9134 - بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
9133 - باکتری شناسی دامپزشکی ( ارشد آزاد )
9133 - باکتری شناسی دامپزشکی ( ارشد آزاد ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
9132 - فیزیولوژی دامپزشکی ( ارشد آزاد )
9132 - فیزیولوژی دامپزشکی ( ارشد آزاد ) و با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 715,000 تومان
9131 - قارچ شناسی دام پزشکی ( ارشد آزاد )
9131 - قارچ شناسی دام پزشکی با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
9130 - کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی ( ارشد آزاد )
9130 - کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
9129 - کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی ( ارشد آزاد )
9129 - کارشناسی ارشد آزاد رشته انگل شناسی دامپزشکی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان