فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2510 - مدیریت ثبت اسناد و املاک ارشد آزاد
2510 - مدیریت ثبت اسناد و املاک ارشد آزاد با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 465,000 تومان
2421 - مدیریت در سوانح طبیعی  ارشد آزاد
2421 - مدیریت در سوانح طبیعی ارشد آزاد
قیمت : 715,000 تومان
2355 - زیست اخلاق اسلامی ارشد آزاد
2355 - زیست اخلاق اسلامی ارشد آزاد
قیمت : 515,000 تومان
2475 -مدیریت بحران  ارشد آزاد
2475 -مدیریت بحران ارشد آزاد با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
2900 - تاریخ و تمدن ملل اسلامی ارشد آزاد
2900– کارشناسی ارشد آزاد تاریخ و تمدن ملل اسلامی
قیمت : 515,000 تومان
2800 - باستان شناسی ارشد آزاد
2800–کارشناسی ارشد آزاد باستان شناسی
قیمت : 665,000 تومان
2700 - آموزش و بهسازی منابع انسانی ارشد آزاد
2700–کارشناسی ارشد آزاد آموزش و بهسازی منابع انسانی
قیمت : 615,000 تومان
2550 - مدیریت محیط زیست(HSE) ارشد آزاد
2550– کارشناسی ارشد آزاد مدیریت محیط زیست (HSE)
قیمت : 665,000 تومان
2500 - مجموعه مطالعات منطقه ای ارشد آزاد
2500– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مطالعات منطقه ای
قیمت : 515,000 تومان
2490 - مجموعه مطالعات زنان
2490– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مطالعات زنان با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 405,000 تومان
2480 - مجموعه مشاوره ارشد آزاد
2480– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مشاوره
قیمت : 665,000 تومان
2470 - مجموعه مدیریت صنعتی ارشد آزاد
2470– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مدیریت صنعتی با آزمون آزمایشی آنلاین----------(در هنگام خرید بسته ، حتما گرایش مورد نظر خود را در قسمت توضیحات یادداشت فرمایید)
قیمت : 715,000 تومان
2460 - مجموعه مدیریت دولتی گرایش مالی ارشد آزاد
2460– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مدیریت دولتی گرایش 4: مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 715,000 تومان
2450 - مجموعه مدیریت بازرگانی کلیه گرایشها ارشد آزاد
مدیریت بازرگانی : مدیریت بازرگانی،بازار یابی،بازرگانی داخلی،مالی،بازرگانی بین المللی،مدیریت بیمه،مدیریت تحول با آزمون آزمایشی آنلاین-----(در هنگام خرید،حتما گرایش خود را در توضیحات یادداشت فرمایید)
قیمت : 715,000 تومان
2440 - مجموعه مدیریت اجرایی کلیه گرایشها ارشد آزاد
2440– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مدیریت اجرایی کلیه گرایشها: مدیریت اجرایی، مدیریت شهری ،ام بی اي - مدیریت بازاریابی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 565,000 تومان
2430 - مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی ارشد آزاد
2430– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی
قیمت : 615,000 تومان
2420 - مجموعه مخیط زیست کلیه گرایشها ارشد آزاد
2420– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه محیط زیست کلیه گرایشها: محیط زیست - مدیریت محیط زیست، محیط زیست - برنامه ریزي محیط زیست،محیط زیست - آموزش محیط زیست،حقوق محیط زیست
قیمت : 565,000 تومان
2410 - مجموعه فلسفه و کلام اسلامی ارشد آزاد
2410– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه فلسفه و کلام اسلامی
قیمت : 615,000 تومان
2400 - مجموعه فقه و مبانی حقوق اسلامی ارشد آزاد
2400– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه فقه و مبانی حقوق اسلامی ارشد آزاد
قیمت : 615,000 تومان
2390 - مجموعه علوم کتابداری و اطلاع رسانی ارشد آزاد
2390 - مجموعه علوم کتابداری و اطلاع رسانی ارشد آزاد
قیمت : 615,000 تومان