فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

5570- مدیریت پسماند (ارشد بهداشت)
5570- مدیریت پسماند (ارشد بهداشت)
قیمت : 815,000 تومان
5569 - سم شناسی محیط (ارشد بهداشت)
5569 - سم شناسی محیط (ارشد بهداشت)
قیمت : 815,000 تومان
5543- میکروب شناسی مواد غذایی (ارشد بهداشت)
5543- میکروب شناسی مواد غذایی (ارشد بهداشت)
قیمت : 865,000 تومان
5562 - پرستاری مراقبت های ویژه  ( ارشد بهداشت )
5562 - پرستاری مراقبت های ویژه ( ارشد بهداشت ) با 8 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
5546 - زیست فن آوری پزشکی ( ارشد بهداشت )
5546 - زیست فن آوری پزشکی ( ارشد بهداشت ) با 8 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
5544 - نانو تکنولوژی پزشکی (ارشد بهداشت)
5544 - نانو تکنولوژی پزشکی (ارشد بهداشت)
قیمت : 865,000 تومان
5576 - ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی ( ارشد بهداشت )
5576 - ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی
قیمت : 765,000 تومان
5568 - مشاوره در مامایی ( ارشد بهداشت )
5568 - ارشد مشاوره در مامایی
قیمت : 815,000 تومان
5561 - پرستاری اورژانس ( ارشد بهداشت )
5561 - ارشد پرستاری اورژانس
قیمت : 815,000 تومان
5560 - پرستاری توانبخشی ( ارشد بهداشت )
5560 - ارشد پرستاری توانبخشی
قیمت : 815,000 تومان
5557 - پرستاری کودکان ( ارشد بهداشت )
5557 - ارشد پرستاری کودکان
قیمت : 815,000 تومان
5556 - پرستاری سلامت جامعه ( ارشد بهداشت )
5556 - ارشد پرستاری سلامت جامعه
قیمت : 815,000 تومان
5554 - روان پرستاری ( ارشد بهداشت )
5554 - ارشد روان پرستاری
قیمت : 815,000 تومان
5516 - تاریخ علوم پزشکی ( ارشد بهداشت )
5516 - ارشد تاریخ علوم پزشکی
قیمت : 365,000 تومان
5515- برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی ( ارشد بهداشت )
5515- ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
قیمت : 765,000 تومان
5514 - بهداشت روان ( ارشد بهداشت )
5514 - ارشد بهداشت روان با 8 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 865,000 تومان
67– کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مدیریت دارو
67– کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مدیریت دارو با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 395,000 تومان
5574 - کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ( ارشد بهداشت )
5574 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
74 - ارشد  علوم دارو های پرتوساز
74 - کارشناسی ارشد وزارت رشته علوم دارو های پرتوساز با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 655,000 تومان
5565 – علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه ( ارشد بهداشت )
5565 – کارشناسی ارشد وزارت بهداشت علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 815,000 تومان