فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

9137 - بیوشیمی بالینی ( ارشد آزاد )
9137 - بیوشیمی بالینی ( ارشد آزاد ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 715,000 تومان
9138 - بهداشت آبزیان ( ارشد آزاد )
9138 - بهداشت آبزیان ( ارشد آزاد )
قیمت : 715,000 تومان
9135 - پیشگیری بیماری های دامی ( ارشد آزاد )
9135 - پیشگیری بیماری های دامی ( ارشد آزاد ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 715,000 تومان
6126 - برنامه ریزی منطقه ای ( ارشد آزاد )
6126 - برنامه ریزی منطقه ای ( ارشد آزاد ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 565,000 تومان
4920 - مهندسی ورزش ( ارشد آزاد )
4920 - مهندسی ورزش ( ارشد آزاد ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
4690 - مدیریت در سوانح طبیعی ارشد آزاد
4690 - مدیریت در سوانح طبیعی ارشد آزاد با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
2510 - مدیریت ثبت اسناد و املاک ارشد آزاد
2510 - مدیریت ثبت اسناد و املاک ارشد آزاد با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 465,000 تومان
2421 - مدیریت در سوانح طبیعی  ارشد آزاد
2421 - مدیریت در سوانح طبیعی ارشد آزاد
قیمت : 715,000 تومان
2355 - زیست اخلاق اسلامی ارشد آزاد
2355 - زیست اخلاق اسلامی ارشد آزاد
قیمت : 515,000 تومان
2475 -مدیریت بحران  ارشد آزاد
2475 -مدیریت بحران ارشد آزاد با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
9134 - بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ( ارشد آزاد )
9134 - بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
9133 - باکتری شناسی دامپزشکی ( ارشد آزاد )
9133 - باکتری شناسی دامپزشکی ( ارشد آزاد ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
9132 - فیزیولوژی دامپزشکی ( ارشد آزاد )
9132 - فیزیولوژی دامپزشکی ( ارشد آزاد ) و با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 715,000 تومان
9131 - قارچ شناسی دام پزشکی ( ارشد آزاد )
9131 - قارچ شناسی دام پزشکی با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
50394 - اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی محیط زیست ( ارشد آزاد )
50394 - اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی محیط زیست
قیمت : 565,000 تومان
50393 - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی ( ارشد آزاد )
50393 - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
قیمت : 565,000 تومان
50392 اقتصاد کشاورزی اقتصاد تولید  و مدیریت واحد کشاورزی ( ارشد آزاد )
50392 اقتصاد کشاورزی اقتصاد تولید و مدیریت واحد کشاورزی
قیمت : 565,000 تومان
50391 - اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی ( ارشد آزاد )
50391 - اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
قیمت : 565,000 تومان
4760 - مجموعه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید بدون دروس 3 و 5 - ارشد آزاد
4760– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی مکانیک گرایش 2: مهندسی مکانیک - ساخت و تولید بدون دروس 3 و 5 با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
6133– ارتباط تصویری ( ارشد آزاد )
6133– ارشد آزاد ارتباط تصویری با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 565,000 تومان