فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1137 - آزمون آزمایشی مطالعات زنان
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مطالعات زنان
قیمت : 320,000 تومان
1134 - آژمون آزمایشی حسابداری
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري حسابداری کد 1134
قیمت : 240,000 تومان
1133 - آزمون آزمایشی مجموعه روانشناسی کلیه گرایش ها
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه روانشناسی گرایش های عمومی ، بالینی ، سنجش و اندازه گیری ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ،روانشناسی بالینی کودک و نوجوانی
قیمت : 320,000 تومان
1121 - آزمون آزمایشی مجموعه زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان انگلیسی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان انگلیسی کد 1121
قیمت : 320,000 تومان
1117 - آزمون آزمایشی مجموعه علوم تربیتی (1)
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه علوم تربیتی کد 1117
قیمت : 320,000 تومان
1110 - آزمون آزمایشی مجموعه زبان شناسی ارشد سراسری
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه زبان شناسی کد 1110
قیمت : 320,000 تومان
1108 - آزمون آزمایشی مجموعه علوم اجتماعی - کلیه گرایش ها ارشد سراسری
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه علوم اجتماعی کد 1108
قیمت : 320,000 تومان
1107 - آزمون آزمایشی مجموعه تاریخ
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه تاریخ
قیمت : 320,000 تومان
1105 - آزمون آزمایشی  مجموعه علوم اقتصادی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه علوم اقتصادی کد 1105
قیمت : 320,000 تومان
1101 - آزمون آزمایشی مجموعه زبان و ادبیات فارسی
بودجه بندی 8 مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان و ادبیات فارسی کد 1101
قیمت : 320,000 تومان
2233 - مجموعه ریاضی - ریاضی محض  (دکتری سراسری و آزاد)
2233 – (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه ریاضی- ریاضی محض با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2231 - زیست شناسی - زیست فناوری (بیوتکنولوژی) - گرایش میکروبی  (دکتری سراسری و آزاد)
2231 – (دکتری سراسری و آزاد) زیست شناسی- زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 955,000 تومان
2220 - زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی (دکتری سراسری و آزاد)
2220 – (دکتری سراسری و آزاد) زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 855,000 تومان
2214 -  شیمی معدنی (دکتری سراسری و آزاد)
2214 – (دکتری سراسری و آزاد) شیمی معدنی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2204 - مجموعه زمین شناسی - آب شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2204 – (دکتری سراسری و آزاد) زمین شناسی- آب شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2203 - مجموعه زمین شناسی - رسوب شناسی - سنگ شناسی رسوبی (دکتری سراسری و آزاد)
2203 – (دکتری سراسری و آزاد) زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان