فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1264- آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مهندسی عمران
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی عمران
قیمت : 320,000 تومان
1292 -  آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري ایمنی و بازرسی فنی
قیمت : 320,000 تومان
1290 -آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
قیمت : 320,000 تومان
1277 - آزمون آزمایشی آنلاین  مجموعه مهندسی کامپیوتر
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی کامپیوتر
قیمت : 320,000 تومان
1285 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري بیوتکنولوژی و داروسازی
قیمت : 320,000 تومان
1276 - آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی فناوری اطلاعات
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مهندسی فناوری اطلاعات
قیمت : 320,000 تومان
1273 - آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی مواد - نانو مواد
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مهندسی مواد نانو مواد
قیمت : 320,000 تومان
1272 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مهندسی مواد
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی مواد
قیمت : 320,000 تومان
1267 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مهندسی مکانیک
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی مکانیک
قیمت : 320,000 تومان
1262 - آزمون آزمایشی آنلاین مدیریت در سوانح طبیعی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري در سوانح طبیعی
قیمت : 320,000 تومان
1259 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مهندسی صنایع
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی صنایع
قیمت : 320,000 تومان
1257 - آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی شیمی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مهندسی شیمی
قیمت : 320,000 تومان
1251 - آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی برق
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مهندسی برقی
قیمت : 320,000 تومان
1217 - آزمون آزمایشی آنلاین علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک دریا)
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري علوم دریایی و اقیانوسی
قیمت : 320,000 تومان
1216 - آزمون آزمایشی محیط ریست دریا
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه محیط زیست دریا
قیمت : 320,000 تومان
1209 - آزمون آزمایشی آنلاین علوم کامپیوتر
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري علوم کامپیوتر
قیمت : 320,000 تومان
1208 -  آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه ریاضی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه ریاضی
قیمت : 320,000 تومان
1207 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه آمار
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه آمار
قیمت : 320,000 تومان
1205 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه فوتونیک
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه فتونیک
قیمت : 320,000 تومان
1204 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه فیزیک
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه فیزیک
قیمت : 320,000 تومان