فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

20114 - ادبیات غنایی
20114 - ادبیات غنایی
قیمت : 695,000 تومان
21225-مدیریت محیط زیست - اقتصاد محیط زیست
21225- دکتری آزاد مدیریت محیط زیست - اقتصاد محیط زیست
قیمت : 615,000 تومان
20429-علوم قرآن و حدیث
20429-دکتری آزاد علوم قرآن و حدیث با ازمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 695,000 تومان
21195 - کارآفرینی - آموزش عالی
21195 - دکتری آزاد کارآفرینی - آموزش عالی
قیمت : 255,000 تومان
21194 - کارآفرینی - توسعه
21194 - دکتری آزاد کارافرینی - توسعه
قیمت : 345,000 تومان
21193 - کارآفرینی فناوری
21193 - دکتری آزاد کارافرینی - فناوری
قیمت : 255,000 تومان
21191 - کارآفرینی - کسب و کار
21191 - دکتری آزاد کارآفرینی - کسب و کار
قیمت : 255,000 تومان
21410 - تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
21410 – دکتری آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 655,000 تومان
21409 - تربیت بدنی و علوم ورزشی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
21409 – دکتری آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی – رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
قیمت : 535,000 تومان
21404 - تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
21404 – دکتری آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
قیمت : 265,000 تومان
21403 - تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
21403 – دکتری آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
قیمت : 275,000 تومان
21520 - جغرافیا طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
21520 – دکتری آزاد جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 725,000 تومان
21501 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری (دکتری آزاد)
21501 – دکتری آزاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 615,000 تومان
21253 - مدیریت - مدیریت مالی
21253– دکتری آزاد مدیریت – مدیریت مالی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
20833 - علوم سیاسی - سیاستگذاری عمومی
20833 – دکتری آزاد علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 655,000 تومان
20832 - علوم سیاسی - مسائل ایران
20832 – دکتری آزاد علوم سیاسی – مسائل ایران با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 655,000 تومان
20831 - علوم سیاسی اندیشه های سیاسی
20831 – دکتری آزاد علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی با 4 مرحله ازمون ازمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 655,000 تومان
20830 - علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی
20830 – دکتری آزاد علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 655,000 تومان