فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

50253-اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی
50253- دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 695,000 تومان
50508 - محیط زیست
50508 – دکتری آزاد محیط زیست
قیمت : 325,000 تومان
50205 - اقتصاد کشاورزی
50205 – دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 695,000 تومان